Nordiskt Faith and Order-möte

Faith and Order-kommissionens nye generalsekreterare Rev. Canon Dr John Saint Helier Gibaut, som är anglikan och kommer från Kanada, gästade Sverige den 14–18 oktober. Ekumenik i Norden (tidigare Nordiska Ekumeniska Rådet) ordnade två seminarier kring ecklesiologi (kyrkosyn) tillsammans med generalsekreteraren.

Det första seminariet, som ägde rum i Missionskyrkan i Uppsala den 14–15 oktober, hade karaktären av ett regionalt nordiskt möte för kyrkor som ingår i Faith and Order. Huvudsakligen handlade seminariet om ett par dokument som för närvarande bereds. Det längre dokumentet (Faith and Order Paper 198) har titeln The Nature and Mission of the Church – A Stage on the Way to a Common Statement. John Gibaut klargjorde hur arbetsprocessen kring dokumentet går till. Som framgår av undertiteln är den föreliggande texten enbart en etapp på vägen mot en gemensam text. Kyrkornas uppgift är nu att fram till 2010 skicka in svar och reaktioner på texten, som därefter kommer att bearbetas ytterligare. Förhoppningarna är att den slutgiltiga texten skall få en liknande genomslagskraft som det så kallade BEM-dokumentet ”Dop, nattvard, ämbete” (Baptism, Eucharist, Ministry) från 1982, vilket har påverkat de flesta kyrkor, inte minst liturgiskt.

Det andra dokumentet, som är betydligt kortare, heter Called to be the One Church, och antogs av Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Porto Alegre 2006. Kyrkorna uppmanas att även svara på vissa precisa frågor i detta dokument. John Gibaut framhöll att ju fler svar som inkommer, desto större är förutsättningarna för att texterna skall kunna bearbetas grundligt och att flertalet kyrkor skall kunna ställa sig bakom de slutgiltiga versionerna. Dessa kan därmed fungera som steg mot enheten.

De kyrkor i Sverige som skall ge direkta svar till Faith and Order på de båda dokumenten är endast Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan. Andra kyrkor är internationella och avger svar på denna nivå. Så är till exempel fallet med den katolska kyrkan, som är medlem i Faith and Order men inte i Kyrkornas Världsråd. Ett omfattande katolskt svar har redan inkommit från Enhetsrådet i Rom.

Under seminariet redogjordes det för hur kyrkorna i Norden hittills arbetat med de nämnda dokumenten, ekumeniskt eller enskilt. Samtal fördes också om olika möjligheter till samverkan i den fortsatta processen kring texterna. Det kan tilläggas att de båda dokumenten inom kort utkommer i svensk översättning.

Traditionellt har kyrkorna i Norden varit pådrivande inom Faith and Order. Av olika anledningar har emellertid nätverket för Faith and Order varit lite slumrande under senare år, åtminstone i Sverige. Det är därför glädjande att arbetet nu återupptas igen i nordisk samverkan.

Borgå-gemenskapen och Faith and Order i Höör

Samvaron med John Gibaut fortsatte den 16–18 oktober på stiftsgården Åkersberg i Höör, där Ekumenik i Norden tillsammans med Porvoo Research Network ordnade ett ecklesiologiskt seminarium med temat Together in Mission and Ministry – The Poorvo Common Statement, som på svenska heter Borgå-överenskommelsen, är resultatet av samtal mellan de anglikanska kyrkorna i Storbritannien och Irland samt de lutherska kyrkorna i Norden och Baltikum. Överenskommelsen från 1992 undertecknades slutgiltigt 1996. Mötet i Höör var alltså inte enbart nordiskt utan fick en större internationell bredd genom Borgå-gemenskapen.

John Gibaut höll en föreläsning om hur Faith and Order och Borgå-gemenskapen förhåller sig till varandra. Det finns strukturella olikheter. Faith and Order är det bredaste multilaterala dialogorganet i hela världen och omfattar även kyrkor utanför Kyrkornas Världsråd (t.ex. den katolska kyrkan), medan Borgå-gemenskapen bygger på en bilateral dialog mellan folkkyrkor. Samtidigt influerar olika typer av dialoger varand-ra. Alla kyrkor inom Borgå-gemenskapen är medlemmar i Faith and Order och de har också alla deltagit i framväxten av BEM-dokumentet. Borgå-överenskommelsen bidrog i hög grad till att BEM-dokumentet blev en levande, fungerande text. John Gibaut ställde även några kritiska frågor utifrån sitt Faith and Order-perspektiv. Han efterlyste till exempel en starkare konciliär gemenskap med större ömsesidigt ansvarstagande inom Borgå-gemenskapen.

Några av ”fäderna” bakom Borgå-överenskommelsen medverkade också i seminariet och belyste på ett övergripande sätt hur Borgå-överenskommelsen blev till mitt i ett skede som av några kallas ”ekumenisk vinter”. En annan kategori av medverkande utgjordes av ett tiotal unga forskare från Uppsala, Lund, Helsingfors, Leuven och Bukarest, vilka arbetar med avhandlingar kring ämnesområden som rör ecklesiologi och har mer eller mindre anknytning till Borgå-överenskommelsen. Forskarna presenterade sina papers och fick motta reaktioner på dem av seminariedeltagarna.

Trots några kritiska röster betraktades ändå Borgå-överenskommelsen av flertalet talare som ett av de mest fruktbara ekumeniska genombrotten under 1900-talet – en communion som man har fått ta emot. Några talade till och med om ett ekumeniskt mirakel. Frågan ställdes även om Borgå-gemenskapen skulle kunna inkludera flera och bli mer universell.

Detta var det andra mötet ordnat av Porvoo Research Network och den här typen av samtal kommer säkerligen att fortsätta. Att man genom Ekumenik i Norden denna gång praktiskt lyckades kombinera seminariet med John Gibauts besök i Sverige, var mycket konstruktivt.

Ytterligare information

http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/FO2005_198_en.pdf

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/porto-alegre-2006/1-statements-documents-adopted/christian-unity-and-message-to-the-churches/called-to-be-the-one-church-as-adopted.html

http://www.porvoochurches.org/statements/sw.htm