Nytt och gammalt om drottning Kristina

Drottning Kristina har åter blivit föremål för en biografi och måste därmed vara en av de mest biograferade svenska regenterna. Mängden levnadsteckningar gör det naturligtvis svårt att ge ut ännu en bok, men när professor Marie-Louise Rodén publicerar sin bild av drottningen väcker det förväntan. Rodén är en av de få Kristinaforskare vi har i Sverige och hon har under lång tid ägnat sig åt sitt ämne.

Boken har många förtjänster och jag vill särskilt framhålla det europeiska perspektiv som Rodén anlägger. I många biografier om drottning Kristina dominerar det svens¬ka synsättet med fokus på hennes roll i vår inhemska historia. På denna punkt gör författaren en viktig insats genom att se Kristina som en del av europeisk historia och visa på den roll hon spelade inte minst i den katolska kyrkan under senare delen av 1600-talet. Rodéns kännedom om katolsk historia är omfattande och gör att bokens andra del – om tiden i Rom – ger mycket nytt för en svensk läsare. En central person här är kardinal Azzolino som hade ett nära och kärleksfullt förhållande till drottning Kristina under flera decennier. Att drottningen mötte sin stora kärlek i Rom efter abdikationen och att denna kärlek varade livet ut visar Rodén övertygande. Att Kristina genom sina kontakter med Azzolino också spelade en roll i katolsk kyrkopolitik är uppenbart. Det är på dessa områden Rodéns forskningsinsats har legat och den förmedlar hon förtjänstfullt.

Däremot är bokens första del inte lika intressant. Det är uppenbart att Rodén inte har samma fasta grepp om forskningsläget kring svenskt 1600-tal som hon har om den katolska historien, vilket leder till att angreppssättet blir ganska traditionellt. Till förtjänsterna här hör dock att texten är källnära med många direkta hänvisningar och citat som ger läsaren möjlighet att följa vad vi verkligen kan veta om Kristina.

I boken saknas en sammanhållen historiografisk dis¬kus¬sion. Rodéns långa erfarenhet av Kristinaforsk-ningen har gett henne en god överblick som det hade varit intressant att ta del av, men tyvärr saknas detta. För den som inte är expert på området är det svårt att bilda sig en uppfattning om alla biografier och de olika tolkningar de för fram. Vid de tillfällen Rodén diskuterar annan forsknings syn på drottningen är hon sparsam med hänvis-ningarna och det är svårt att exakt veta vilka forskare hon menar. Det verkar dock främst vara ett äldre forskningsläge hon syf¬t¬ar på. Rodén menar till exempel att det länge funnits en negativ bild av Kristina i historieskrivningen som bland annat lett till att hon anklagats för att ha slösat med statens medel. Här tror jag faktiskt att Rodén slår in öppna dörrar. Den slösaktiga Kristina har inte varit aktuell i historieforskningen på länge.

Sammanfattningsvis är detta en läsvärd bok framför allt för den som vill orientera sig om den romerska tiden i drottning Kristinas liv, medan Peter Englunds Silvermasken (2006) är bättre när det gäller den svenska tiden.