Ortodoxa och katoliker i Rumänien

Rumäner är i stor utsträckning etniskt och språkligt ett latinskt folkslag, trots det slaviska inflytandet från grannländerna. Fram till 300-talet e.Kr utgjorde Rumänien den romerska provinsen Dacien och utgrävningar visar spår av ett tidigt kyrkoliv. Men i sin helhet kristnades landet först på 1300-talet då furstendömena Valakiet och Moldau övergick till kristendomen. Utmärkande för Rumänien är att kyrkans nationella karaktär alltid har betonats lika starkt som dess ortodoxa tillhörighet.

Efter 1948 förde den rumänska ortodoxa kyrkan ett liv i nära samarbete med den kommunistiska regimen. Rumänien är det enda land i östblocket där stat och kyrka formellt aldrig har separerat. Flera av kyrkans patriarker har öppet bekänt sig till den officiella marxistiska ideologin. De flesta kyrkor och kloster fick fortsätta sin verksamhet och teologiska seminarier har varit välbesökta trots vissa repressalier från myndigheterna.

Ceausescu började tidigt att utnyttja kyrkan som redskap för sin personliga maktfullkomlighet. Kyrkan fick inte sprida någon skrift, varken kalender eller bibel utan diktatorns bild och ett utdrag ur hans verk. Hans bild hängde också i de flesta kyrkrum.

Samtidigt visade kyrkans ledning öppet sin vördnad för Ceausescu. I gengäld för detta politiska stöd åtnjöt den rumänska ortodoxa kyrkan en privilegierad ställning, på senare tid jämförbar med de andra samfunden i landet.

En vecka före Ceausesus avrättning, då de omskakande bilderna från Timisoara redan publicerats i världspressen, offentliggjorde patriarken Teocrist I en förnyad vördnadsbetygelse till den hatade diktatorn. Den 18 januari i år avsattes han av den heliga biskopssynoden av ”hälsoskäl”. Själv har Teoctist nu tagit på sig en personlig skuld för sitt samröre med Ceausescu-regimen. Han anser det nu vara ett ”Guds under” att regimen störtades. Sedan Teoctists avsättning har Alba Julias metropolit Emilian Birdas självmant avgått. Enligt rykten hade han samarbetat med Securitate. Under tiden hörs röster bland både prästerskapet och folket att alla tretton synodmedlemmarna borde avgå. Prästerskapet som till stor del levt under samma villkor som folket har inte varit lika komprometterade av regimen som kyrkans ledning. Detta konstaterades bl.a. av den nye religionsministern Stoiescu. Den fortlöpande rapporteringen i rumänsk press om den kyrkliga ledningens samarbete med regimen kommer troligen att leda till ytterligare avgångar bland metropoliter och biskopar.

Den unierade kyrkan

Den katolska kyrkan med östlig rit grundades 1698. 1686 underställdes den ukrainska ortodoxa kyrkan Moskva-patriarkatet – en händelse som gav upphov till att de med Rom unierade skilde sig från ortodoxa kyrkan. Efter det kommunistiska maktövertagandet tvångsintegrerades den unierade kyrkan med den ortodoxa 1948. Man ville följa ett sovjetiskt mönster. Men liksom i Ukraina har den unierade kyrkan fortsatt att existera i hemlighet. Bara hälften av de ca 1 800 prästerna skrev under den ”frivilliga” petitionen. Av de som vägrade hamnade ca 500 i fängelse och många dog. De som klarade sig fortsatte sin prästerliga verksamhet i det fördolda. Man lyckades t.o.m. att viga nya präster och biskopar. Det finns idag ungefär 500 verksamma präster och antalet medlemmar antas uppgå till samma antal som vid tvångsanslutningen; ca 1,5 miljoner.

1948 fängslades sex grekiskkatolska biskopar. Nya utnämndes i hemlighet men mötte snart samma öde. Ytterligare tolv biskopar vigdes 1950 av vilka tre lever ännu idag: Ärkebiskop Todea, loan Ploscarn och loan Chertes. På 80-talet vigdes också tre präster till biskopar, men det skedde under sådana förhållanden att kyrkan idag inte erkänner dem.

Den 3 januari i år upphävde den Nationella räddningsfronten tvångsanslutningen från 1948 liksom det dekret från 1949 som förbjudit all kyrklig aktivitet. Den rumänska kyrkan har nu också börjat återge de katedraler, kyrkor och seminarier som konfiskerades från den unierade kyrkan 1948.

Den katolska kyrkan av latinsk rit består i Rumänien huvudsakligen av folkgrupper med tyskt och ungerskt ursprung. Kyrkan hör hemma i Moldavien. Av de ca 200 000 tyskarna griper allt fler tag i den nya möjligheten att återvända till Tyskland. Oroväckande är att denna tendens även gör sig gällande bland prästerskapet.

Den 10 januari samlades i Alba Julia alla romersk-katolska och unierade biskopar till den första konferensen på 40 år. De sammanställde sina krav i en rad punkter som presenterades för den nya politiska ledningen. Man önskar en nyordning av förhållandet mellan kyrka och stat där kyrkan kan fungera helt oberoende av staten. Man vill ha rätt till offentliga biskopsutnämningar och tillgång till medier och skolundervisning. Dessutom vill kyrkan att Rumänien snarast återupptar de diplomatiska förbindelserna med Vatikanen.

Trots hans höga ålder (78), hoppas man att ärkebiskop Todea skall kunna leda den unierade kyrkans återuppbyggnad. Todea valdes till ärkebiskop redan 1986 efter år av ihärdigt motståndsarbete mot regimen. Sammanlagt har han fängslats sju gånger. Upprepade gånger pressades han av Securitate att skriva under det ”frivilliga” biträdandet i den rumänska kyrkan. Genom sin insats för kyrkan riskerade han flera gånger sitt liv.

Idag säger ärkebiskop Todea att han längtar efter att förverkliga kyrkan alla drömmar och att han dessutom önskar ett gott förhållande till den rumänska ortodoxa kyrkan.