Redaktörsbyte

Ända sedan Signum utkom med sitt första nummer, i september 1975, fram till dags dato har tidskriften haft en och samma chefredaktör, Frans Holin. Han var med redan när tanken på att grunda Signum växte fram, han var med om att utveckla idén bakom tidskriften och han har nu under nästan tre decennier fortsatt att leda och utveckla arbetet med Signum. Sedan en tid tillbaka har han önskat att bli entledigad från uppgiften att leda Signum, vilket nu också sker i och med att undertecknad från den 1 september övertar arbetet som tidskriftens chefredaktör. Det innebär dock på intet sätt att Frans Holin drar sig tillbaka från Signum. Även framöver kommer han att fortsätta att delta i det dagliga redaktionella arbetet som ordinarie redaktionsmedlem.

Frans Holin kan blicka tillbaka på en osedvanligt lång tid som chefredaktör. Ett oräkneligt antal redaktionssammanträden har hållits under hans ledning i de från början mycket anspråkslösa redaktionslokalerna på S:t Johannesgatan i Uppsala. Men mycket vatten har hunnit rinna genom Fyrisån under dessa år, och både den religiösa och den allmänkulturella situationen i landet har genomgått stora förändringar under denna period. Debattklimatet har blivit öppnare och den katolska kyrkan har blivit en etablerad del av det svenska samhället. Sverige är idag ett långt mer internationaliserat och mångkulturellt land än den dag för snart trettio år sedan då första numret av Signum lämnade tryckpressarna. Att spegla, kommentera och främja denna utveckling har redan från början varit en av Signums centrala uppgifter. Genom att knyta ett betydande antal kvalificerade medarbetare och skribenter till tidskriften har Frans Holin eftersträvat att göra Signum till en initierad katolsk röst i den svenska kulturdebatten. Genom hans fortsatta insats i redaktionen kan vi även framöver räkna med hans stöd för denna sak.