Svenska kyrkan 1984

Den nu sammanställda statistiken för Svenska kyrkan för år 1984 visar på fortsatt stabilt läge. Möjligen var utvecklingen något ogynnsammare än de närmast föregående åren.

Antalet gudstjänstdeltagare minskade något, ca en procent. Nytt är att minskningen relativt var något större för andra gudstjänster än för högmässa och att högmässobesökarnas andel av alla gudstjänstbesökare för första gången ökade, låt vara marginellt. Även besökarna i musikgudstjänster minskade något för första gången. Utvecklingen skiljer mycket litet mellan stiften; Luleå har den mest positiva utvecklingen.

Ökningen av antalet nattvardsgudstjänster och antalet kommunioner fortsätter i den stadiga takt som utmärkt de senaste årtiondena. 1984 var totalantalet utdelade kommunioner ca 2,1 milj. Det innebär i förhållande till befolkningen 25 %. Främst bland stiften ligger Växjö med 42, därefter Luleå och Visby 35-36. Lägst Stockholm 12 och Karlstad/Härnösand med 17-18. Andelen högmässor med nattvardsgång av samtliga ökar stadigt till 1984 26 %, högst Strängnäs stift 36, lägst Härnösand 20.

Förrättningssiffrorna är likaså stabila. Dop i förhållande till födda 74,9 %, en obetydligt försämring i jämförelse med de närmast föregående åren. Stabil är siffran för konfirmation, 69,5 % av ”konfirmationsberättigade”. Efter en lång och dramatisk minskning av andelen vigslar i Svenska kyrkans ordning ökar de för tredje året i följd, till 60,6 %. Andelen vigslar liksom begravningar i annan religiös ordning ligger stabilt på 5-5,5 %.

Kollektsiffrorna visar i motsats till föregående år en ökning som väl överstiger penningvärdesförsämringen, totalt 112 mkr, en ökning med 16 mkr.

Söndagsskolan fortsätter sin kräftgång. Vardagsarbetet bland barn är stabilt, en viss minskning bland ungdom 10-25 år, men inte nämnvärt större än minskningen av detta ålderssegment i befolkningen. Nettoutträdet ur Svenska kyrkan var liksom året förut ca 6 500 personer. Detta säger emellertid endast en del om medlemskapets förändringar. Hur det påverkas av födda resp döda medlemmar i Svenska kyrkan vet vi inte. Vi har fatt data om hur många utländska medborgare som utträder ur Svenska kyrkan, men dessvärre finns inte upplysningar om hur många av dem som förvärvar svenskt medborgarskap därvid blir medlemmar i Svenska kyrkan, hur många som redan var medlemmar resp som har en icke-luthersk bakgrund.

Vi kan endast konstatera att medan enligt pastorsämbetenas statistik landet befolkning ökade med 13 000 personer, minskade Svenska kyrkans medlemstal med ung lika mycket. Var tolfte invånare i Sverige står nu utanför Svenska kyrkan.

Någon ökning i religiöst intresse och engagemang som skulle påverka Svenska kyrkans gudstjänstsiffror kan inte konstateras. Dopfrekvensen förefaller tills vidare att ha stabiliserats på 75%-nivån. Hur många av den resterande fjärdedelen som blir medlemmar i kraft av förälders kyrkotillhörighet vet vi inte, men det gäller kanske två tredjedelar.

Den utveckling som syntes skymta kring 1980, att konfirmationen på sikt skulle övergå till att vara en handling för de något mer engagerade bort från den sociala rollen av en passagerit har upphört. Ser vi till att dopfrekvensen kring 1970 var i sjunkande kan vi snarast tala om en viss återhämtning för konfirmationen. De som döps inför konfirmationen blir också för varje år flera, 1984 tre procent av samtliga dop.

Samma förhållande, men mera uttalat, kan iakttas för vigslarna, där bottennoteringen var 56,1 mot 1984 års 60,6 %. Ökningen av antalet ingångna äktenskap var ganska måttligt och kan uppfattas som en variation kring de 37 000 som åtskilliga år varit den ”normala” siffran.