Unik bibelintroduktion

Författaren till denna bok är professor emeritus i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Han publicerade 2007 boken The Eden Narrative: A Literary and Religio/Historical Study of Genesis 2–3. Den nu föreliggande mindre framställningen bygger på resultat som redovisades där, men den nya boken är långtifrån endast ett kompendium på den första. Dels behandlar den också Bibelns allra första kapitel, dels inleds den med ett avsnitt om astrofysik: ”I begynnelsen var Big Bang: Är tron på en Skapare förenligt med astrofysiken?” Vid läsningen av detta kapitel blir det tydligt att författaren – teolog som han är – har läst in sig väl på den senaste litteraturen. Han har även haft personliga kontakter med flera forskare inom området. Svaret på frågan blir ja, men Mettinger är mycket angelägen om att inte dra förhastade apologetiska konklusioner. Tydligt avgränsar han sig mot företrädare för den så kallade intelligent design-teorin, som han menar inte uppfyller vetenskapliga anspråk. Tro och vetenskap skall hållas isär, men de behöver inte för den skull vara helt utan kontakt med varandra.

Bokens tyngdpunkt ligger dock klart inom bibelvetenskapen. Här får vi en genomgång av Bibelns tre första kapitel som har spelat en så väldig roll inom kristen teologi (mindre inom judisk). Det är inte endast fråga om gängse handbokskunskaper, flera av författarens egna forskningsresultat presenteras här på ett lättfattligt sätt. Det gäller synen på vad Guds avbild i människan betyder och en alldeles ny tolkning av den ödesdigra händelse som beskrivs i det tredje kapitlet.

Människans gudslikhet bestäms här som att hon lever i gudsgemenskap, speciellt i kulten. Till uppdraget hör också att råda över skapelsen. Traditionens rottrådar, främst till egyptisk kungaideologi, klargörs omsorgsfullt. Hela skapelseberättelsen sätts i relief till föregångare från Mesopotamien, varvid dess avmytologiserande prägel blir tydlig.

Intressantast för många läsare tror jag att det fjärde kapitlet är: ”Därför blev det som det blev: Berättelsen om Eden i syndafallet, 1 Mos 2–3.” Här visar sig författarens djupa förtrogenhet med ny litterär teoribildning. Genom att skilja mellan aktörernas olika plan i texten kan han avvinna berättelsen originella resultat. Fanns det ett eller två träd i Eden? Livets träd och kunskapens träd på gott och ont – eller fanns det från början endast ”trädet mitt i trädgården”? Så har många exegeter sett det och utsatt livets träd för en veritabel ”motorsågsmassaker”. Men här visas övertygande att texten är enhetlig åtminstone på så sätt att de båda träden var med från början – men Adam och Eva kände enligt berättelsen endast till det förbjudna trädet, kunskapens träd.

Detta är en mycket viktig poäng. Hade de bestått lydnadsprovet och inte ätit av frukten skulle de ha belönats med den odödlighet som livets träd kunde ge dem. – Därav blev, som bekant, intet. Genom sin reproduktionsförmåga får de en ”ställföreträdande” odödlighet.

Något som inte direkt tas upp är frågan om den gudomliga avbilden anses vara skadad på ett allvarligt sätt. Så verkar inte vara fallet, och då kanske termen ”syndafall” med dess förankring i äldre kristen teologi inte är så lämplig. På denna punkt har nog judisk utläggning sett något riktigt: avbilden är inte allvarligt skadad. Men det går inte heller att se de första människornas överträdelse som ett individuellt snedsteg: konsekvenser för framtiden fick det. Där har Paulus sett något riktigt: ”Syndens lön är döden.” Ett avslutande kapitel gör också allvar av att den kristna Bibeln har två delar: ”Ett nytestamentligt perspektiv: Kristus och skapelsen.”

Detta är populärvetenskap när den är som bäst. Framställningen är klar och mycket pedagogisk genom sammanfattningar och faktarutor. Ibland är den nästan överpedagogisk, men hellre det än tvärtom. En avslutande ordlista finns, likaså en fyllig litteraturförteckning.

Här har vi på svenska fått en ypperlig introduktion till Bibelns tre första kapitel. Frågan är om något liknande finns ens på ett så kallat internationellt språk. Därför bör denna bok få en stor spridning. Det är den värd.