Varför vara kristen? – en artikelserie i Signum

Vi lever i en tid när religionens roll i samhället präglas av en rad motstridiga tendenser. Många talar om religionens återkomst i vår tid, somliga hävdar att det pågår en resakralisering av samtidskulturen och allt oftare beskrivs vårt samhälle inte som ”sekulärt” utan som ”postsekulärt”. I artikeln ”Kristendomens framtid” i detta nummer av Signum hävdar professor Hans Joas att kristendomen, sett i ett globalt perspektiv, för närvarande befinner sig i en av sina kraftigaste expansionsperioder i historien. Samtidigt sveper en ny våg av ateistisk religionskritik över Europa och Nordamerika, och många av de etablerade kristna samfunden på våra breddgrader fortsätter att förlora både medlemmar och gudstjänstdeltagare.

Ett annat fenomen som ofta påtalas är spänningsförhållandet mellan ökande sekterism och fanatism å ena sidan och en tilltagande öppenhet och tolerans vad gäller religiös tillhörighet å andra sidan. Samtidigt som religion allt oftare tas till intäkt för att motivera fanatism och våld, främjas också de ekumeniska och interreligiösa kontakterna mellan samfund och religioner som aldrig tidigare. På många håll i världen är troende från olika samfund och religioner vana att leva sida vid sida med varandra i ömsesidig respekt. Livet i det mångkulturella samhället ställer nya krav på tolerans gentemot andra, men det innebär också nya utmaningar för den egna religiösa identiteten, om denna inte ska lösas upp i relativism och likgiltighet. Men vad ger oss då idag anledning att på allvar fråga efter Gud? Och hur ter sig den kristna trons anspråk på att komma med ett budskap med universell relevans i en mångreligiös situation som vår?

I och med detta nummer av Signum inleder vi en serie artiklar på temat ”Varför vara kristen?” Fyra av Signums medarbetare reflekterar här kring sina egna skäl och motiv för att vara kristen. Först ut på plan är Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman och sedan många år medlem av Signums redaktionskommitté.