Yrkesförbud i Sverige?

Den svenska debatten har ägnat stor och oroad uppmärksamhet åt det s k yrkesförbudet i förbundsrepubliken Tyskland. Där sker som bekant en prövning av författningstroheten hos personer som söker offentlig tjänst, och de som anses brista i denna prövning drabbas av yrkesförbud. Småningom har diskussionen också kommit att gälla huruvida något liknande också skulle existera i Sverige i den hemliga säkerhetskontroll som förekommer här.

Nu finns det emellertid som alla vet på ett bestämt område av offentlig tjänst i Sverige prövning av författningstroheten och därpå följande yrkesförbud. Jag syftar givetvis på de högsta kyrkliga tjänsterna, där kandidaternas författningstrohet prövas i fråga om inställningen till kvinnas behörighet till prästerlig tjänst. För dem som på denna punkt brister i författningstrohet finns som bekant ett totalt yrkesförbud. Detta har uppenbarligen ett fast stöd i liberal opinion, och de allra ivrigaste frihetsälskarna pläderar stundom för en utvidgning av yrkesförbudet till att gälla hela det kyrkliga området, så att de som svek författningen om kvinnliga präster överhuvud inte skulle kunna få prästvigning.

Som det allvarliga i ett öppet deklarerat yrkesförbud i jämförelse med en diskret säkerhetskontroll har framhållits att öppenheten syftar till att skrämma oppositionella till tystnad och passivitet. Huruvida det episkopala yrkesförbudet varit framgångsrikt i detta stycke är givetvis svårbedömbart, men denna effekt tas för given vad gäller Tyskland.

Man kan också fråga sig om inte här föreligger ett avsteg från förbudet att föra åsiktsregister, eftersom gallringen bland kandidaterna sker före utnämningen och något personförhör veterligen inte förekommer. Eller kan verkligen statsrådet hålla alla personalia och antecedentia i huvudet?

För en månad sedan kunde man läsa den spanska oppositionella pressens kommentar till att den spanska regeringen avstått från sin medbestämmanderätt vid biskopsutnämningar. Det synes allmänt uppfattas som ett litet, men inte betydelselöst steg mot ett friare samhälle.

Med ovanstående har vi givetvis inte tagit ställning till kvinnliga präster, det västtyska yrkesförbudet eller takten i den spanska demokratiseringen.