Axess access till religion

FREDRIK HEIDING

Det råder inte längre någon tvekan om religionens återkomst på det offentliga torget. Ett tydligt exempel är tidskriften Axess som i flera nummer under det gångna året belyst religion ur en rad synvinklar. I det senaste numret (nr 6 september) finns inte mindre än tre artiklar på temat ”Bortom enhetstanken”. Artiklarna handlar om religionens förhållande till staten och till civilsamhället.

Före sommaren (nr 5 juni) gav Axess dessutom ut ett temanummer ”Religionen bortom vetenskapen”, med två artiklar som var kritiska mot ateismen. Men också en artikel av Ulf Danielsson, professor i fysik, som argumenterade mot ändamålsorsaker. Aristoteles idé om ändamålsorsaker har kristna filosofer och teologer av tradition anammat.

Går vi tillbaka till nr 9 2011 finner vi tema ”Vårt behov av Dante”, om den högmedeltida troende författaren till Den gudomliga komedin. I samma nummer finns för övrigt en artikel som argumenterar mot föreställningen att religion endast är en privatsak, och en artikel om terrorismens religiösa drivkrafter.

Det får betraktas som ett fenomen, att religion blivit en självklarhet och att tidskriften Axess skänker så mycket uppmärksamhet åt något som bara för ett eller två decennier sedan förde ett liv i skymundan. I majoriteten av artiklarna om religiösa frågor i Axess under den senaste tiden, menar författarna att religion ingår och bör ingå i civilsamhället. Tro är inte bara en privatsak. Idén att religionen trots allt hör hemma i offentligheten torde vara en ovanlig och i vissa kretsar impopulär uppfattning. En läsare markerade mycket riktigt sitt missnöje med juni-numret: ”Jag är ny prenumerant från och med i år. Har gillat de nummer av tidskriften jag hittills fått, men det senaste numret med religionstema gjorde mig besviken. Det kändes inte som en tidskrift i upplysningens anda, snarare något som frikyrkan givit ut. Vadan detta våldsamma påhopp på ateismen och detta vurmande för religionen?” (nr 6, sid. 9)

Axess sätt att diskutera religion är tilltalande, eftersom flera olika perspektiv kontrasteras. Det tycks inte finnas en enda linje. Mellan raderna (eller mellan artiklarna) märks att redaktionen är övertygad om att detta är ett viktigt ämne, som man kan ha olika uppfattningar om. Ett perspektiv som emellertid har saknats är troende människors uppfattning om religion. Artiklarna i Axess har hittills haft ett utifrån-perspektiv. Men det blir ju lite annorlunda om troende återger sin erfarenhet, i vad man kallar ett inifrån-perspektiv. Axess access (tillgång till, åtkomst) till religion bör därför kompletteras med erfarenheter av vad det innebär att tro på Gud.

Fredrik Heiding 2012-09-17