Big Bang kosmologi och religiös tro

Big Bang 1Konferensen ”Religion och naturvetenskap” vid Newmaninstitutet avslutades på söndagskvällen med ett estradsamtal under rubriken ”Big Bang Cosmology and Religious Belief”. Jesuitpater Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi var moderator. De övriga deltagarna var Rodney Holder, matematiker och astrofysiker vid universitetet i Cambridge och anglikansk präst, Bengt Gustafsson, professor emeritus i astronomi vid universitetet i Uppsala samt dr Katarina Pajchel, dominikansyster och fysiker vid universitetet i Oslo. Hon inledde samtalen med ett föredrag där ämnet presenterades.

Vid den följande diskussionen återkom deltagarna gång på gång till förhållandet mellan religion, i synnerhet teologi, och naturvetenskap. Pajchel betonade vetenskapens betydelse för tron. Dialog och etik kräver att det finns en grund att stå på. Tron måste låta sig granskas av förnuftet och får inte förfalla till ren subjektivitet. Hon betonade vidare att de två disciplinerna överlappar varandra. Det handlar om en sammanhängande, koherent bild av verkligheten. Till denna verklighet hör också frågan om Gud.

Gustafsson ifrågasatte uppfattningen att skillnaden mellan teologi/filosofi och naturvetenskap skulle vara den att teologer och filosofer frågar ”Varför?” medan naturvetare frågar ”Hur?”. Men frågan varför något i vårt universum är så speciellt, den frågan är också en naturvetenskaplig fråga. Och detta ”Varför?” är inte så olikt teologernas. Skillnaden mellan vetenskaperna ligger inte i de frågor som ställs. Naturvetenskapen svarar på frågan ”Hur?” men också på frågan ”Varför?”. Inom båda disciplinerna finns en sorts mystik, ett sökande efter något man ännu inte helt förstått. I naturvetenskapen finns slutet på detta sökande i den här världen.

Holder framhöll att eftersom teologin lyfter fram de stora frågorna blir de också viktiga för naturvetenskapen. Dessutom kan frågan ”Varför?” inte lösas inom naturvetenskapen, utan den blev bara förflyttad. Gud erbjuder en bra förklaring på den frågan.

Big Bang 2I samband med diskussionen om vårt universums uppkomst och den så kallade multiversa teorin ställdes frågan, om Gud överhuvudtaget hade ett val vid skapelsen eller om Gud inte skulle vara begränsad om man gjorde honom till universums skapare. För Pajchel handlade det emellertid inte om en begränsning av Gud utan om en fulländning. Gustafsson däremot framhöll bilden av Gud som arkitekt och byggmästare. Först efter många, många försök lyckades man bygga en så vacker och fascinerande kyrka som domkyrkan i Uppsala. För honom är skaparen framförallt någon som experimenterar.

Deltagarna var eniga om att naturvetenskapen ännu har mycket att upptäcka. Holder framhöll att för varje svar som vetenskapen finner, väcks nya frågor och i det fortsatta sökandet finns något som pekar mot Gud. Pajchel talade om att långsamt klättra på kunskapens stege och att det inom fysiken finns många kända okända (till exempel Higgs partiklarna som man visste alla detaljer om – utom om de verkligen existerade) och säkerligen också några okända. Gustafsson avslutade samtalen med den olösta frågan, varför vi överhuvudtaget vet något.

Dag Heinrichowski 2014-05-12