Ekumeniskt nytänkande i Kyrkornas världsråd

Ekumenik

KATRIN ÅMELL

I mitten av september gästades Sverige av två direktorer från Kyrkornas världsråd (KV), nämligen John Gibaut för Faith and Order-kommissionen (F&O) och Jooseop Keum för Kommissionen för World Mission and Evangelism (CWME). De var inbjudna av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet för att presentera och initiera samtal om två nya viktiga dokument The Church – Towards a Common Vision från F&O och Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes från (CWME).

Den katolska kyrkan är inte medlem i KV men däremot i dessa båda kommissioner inom KV. Man kan därför finna influenser från katolska officiella dokument om kyrkan och missionen i de båda nya ekumeniska texterna. Dessa har antagits av KV:s Centralkommitté i september 2012 och ska bli föremål för ytterligare reflektioner vid KV:s tionde generalförsamling i Busan, Sydkorea, i oktober/november i år, vars tema är ”God of life, lead us to justice and peace”.

Det var ingen tillfällighet att medarbetarna för båda kommissionerna inbjöds tillsammans. Under senare år har det nämligen blivit allt tydligare att ecklesiologi och missiologi hör intimt samman och också verkar korsbefruktande på varandra. Båda texterna är alltså frukten av ett nära samarbete mellan F&O och CWME, som intensifierats i slutfasen, även om dokumenten har en 20-årig tillkomsthistoria med olika studiedokument som etapper på vägen. (se till exempel Signum 8/2008, s. 7–9)

I ekumenikens historia var 1982 ett betydelsefullt år. Då utkom det så kallade BEM-dokumentet Baptism, Eucharist and Ministry (Dop, nattvard, ämbete, Nordiska ekumeniska institutet, 1983, övers. av Lars Thunberg), som fick stor spridning och kom att påverka det ekumeniska tänkandet på alla nivåer. Det nya dokumentet om kyrkosynen har samma status som BEM-dokumentet och förhoppningen är att det också ska få ett liknande positivt mottagande. Samma år, 1982, publicerades också Mission and Evangelism – An Ecumenical Affirmation, som delvis blivit inaktuellt, därför att världen har förändrats avsevärt sedan dess. Orden ”Changing Landscapes” i det nya dokumentet anger att man nu står inför nya utmaningar. Om det vill sig väl – det beror på responsen på de aktuella dokumenten – kanske 2012 också blir ett minnesvärt år i ekumenikhistorien.

Först något kort om The Church – Towards a Common Vision. I sin inledande presentation sade John Gibaut att ecklesiologi har blivit en huvudfråga i ekumeniken. Han menade också att – även om ecklesiologi är en teologisk disciplin – så är varje kristen en sorts ecklesiolog, eftersom man söker modeller för och har visioner om hur kyrkan ska vara. Vidare ansåg han att de kristna råd som inte ägnar sig åt vad kyrkan är får problem. (Av den anledningen utgav Sveriges kristna råd 2010 Tro – liv – enhet. Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige. SKR:s skriftserie nr 13) Han liknade det ekumeniska studiet av ecklesiologin vid ett operativsystem, där uppgiften är att se om de olika kyrkosynerna kan bli kompatibla med varandra.

Det föreliggande dokumentet är inte en syntes utan snarare en konvergens ”towards a common vision” (i riktning mot en gemensam vision). Man har kommit samman för att säga vad man kan enas om angående vad kyrkan är. Samtidigt klargörs också vad man är oense om. Dialogen kommer att fortsätta på grundval av den respons som inkommer.

Texten omfattar fyra kapitel. Det första handlar om missio Dei (Guds sändning) och kyrkans enhet, och utvecklar det nära förhållandet mellan enhet och mission. Lite överraskande behandlas först i kapitel två grunden och kännetecknen för kyrkan. Kapitlet börjar och slutar med Treenigheten, varifrån all enhet utgår. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kyrkan som koinonia (gemenskap i fördjupad mening). I kapitel tre sägs något om hur denna koinonia kan växa genom tro, sakrament och ämbete/tjänst. Det avslutande kapitel fyra ägnas åt kyrkan i världen och Guds rike. På så vis både börjar och slutar dokumentet i ett missionsperspektiv.

Avsikten med dokumentet är givetvis att det ska leda till djupare enhet. Vägen dit går via förnyelse och omvändelse, som man hoppas att texten också ska inspirera till.

I inledningen till sin presentation av Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes informerade Jooseop Keum om den nuvarande breda ekumeniska sammansättningen i CWME. Förutom representanter för medlemskyrkorna i KV ingår här inte bara katoliker utan även pingstvänner, evangelikaler och företrädare för Evangeliska världsalliansen. Denna bredd avspeglas också i dokumentet.

De nya utmaningarna i den förändrade världen under de senaste årtiondena utgör en utgångspunkt i dokumentet. Dit hör till exempel ”tro på mammon”; en värld präglad av individualism, sekularisering och materialism; religiös och kulturell pluralism; klimatförändringar med mera.

Enligt Jooseop Keum råder fullständig enhet kring tre punkter när det gäller missionsteologi:

1) Missio Dei, det vill säga mission såsom utgående från den treenige Guden, är grundläggande. 2) Missionens mål är Guds rike. 3) Mission förstås holistiskt.

Ett exempel på det holistiska perspektivet är att skapelsetemat lyfts fram, vilket förstås är relaterat till dagens ekologiska frågor, klimatförändringar och så vidare. Guds mission börjar med skapelseakten, sägs det. Dokumentet uppmanar till en vidgad förståelse av mission som uttrycker vårt försonade förhållande till allt skapat liv. Att frälsningen omfattar hela skapelsen och inte bara människor, är en ny tanke i de här sammanhangen.

Några nyckelord återkommer ofta och bildar ett övergripande tema. Ett sådant är ”liv”. Flera gånger citeras Joh 10:10b: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” Detta bibelord ställs också i relation till de nämnda utmaningarna. Temat för generalförsamlingen i Busan ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred” passar väl in i sammanhanget. Ett annat ord är ”helig Ande”. Man kan säga att hela dokumentet bärs upp av en tydlig pneumatologi. Liv och Ande hör samman – ”den helige Ande, som är Herre och ger liv” lyder orden i den nicenska trosbekännelsen. – Dokumentet uttrycker en ekumenisk förståelse av evangelisation som livgivande och dess syfte är att stimulera till ny reflektion över vad den helige Andes, livgivarens mission är.

Ekumeniska dokument är inte till för sin egen skull, att samla damm i hyllor. Inte heller för att hålla ekumeniska handläggare från olika kyrkofamiljer sysselsatta. Meningen är att resultaten av det som några få har studerat, fördjupat och diskuterat under lång tid ska kunna ges vidare åt så många kristna som möjligt på alla nivåer, så att den enhet som redan nu är verklig ska kunna bli mer fullständig.

Katrin Åmell 2013-09-25

Enligt uppgift kommer de aktuella dokumenten att publiceras på svenska inom kort. De kan läsas på engelska på följande hemsidor:

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ekumenik

KATRIN ÅMELL

I mitten av september gästades Sverige av två direktorer från Kyrkornas världsråd (KV), nämligen John Gibaut för Faith and Order-kommissionen (F&O) och Jooseop Keum för Kommissionen för World Mission and Evangelism (CWME). De var inbjudna av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet för att presentera och initiera samtal om två nya viktiga dokument The Church – Towards a Common Vision från F&O och Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes från (CWME).

Den katolska kyrkan är inte medlem i KV men däremot i dessa båda kommissioner inom KV. Man kan därför finna influenser från katolska officiella dokument om kyrkan och missionen i de båda nya ekumeniska texterna. Dessa har antagits av KV:s Centralkommitté i september 2012 och ska bli föremål för ytterligare reflektioner vid KV:s tionde generalförsamling i Busan, Sydkorea, i oktober/november i år, vars tema är ”God of life, lead us to justice and peace”.

Det var ingen tillfällighet att medarbetarna för båda kommissionerna inbjöds tillsammans. Under senare år har det nämligen blivit allt tydligare att ecklesiologi och missiologi hör intimt samman och också verkar korsbefruktande på varandra. Båda texterna är alltså frukten av ett nära samarbete mellan F&O och CWME, som intensifierats i slutfasen, även om dokumenten har en 20-årig tillkomsthistoria med olika studiedokument som etapper på vägen. (se till exempel Signum 8/2008, s. 7–9)

I ekumenikens historia var 1982 ett betydelsefullt år. Då utkom det så kallade BEM-dokumentet Baptism, Eucharist and Ministry (Dop, nattvard, ämbete, Nordiska ekumeniska institutet, 1983, övers. av Lars Thunberg), som fick stor spridning och kom att påverka det ekumeniska tänkandet på alla nivåer. Det nya dokumentet om kyrkosynen har samma status som BEM-dokumentet och förhoppningen är att det också ska få ett liknande positivt mottagande. Samma år, 1982, publicerades också Mission and Evangelism – An Ecumenical Affirmation, som delvis blivit inaktuellt, därför att världen har förändrats avsevärt sedan dess. Orden ”Changing Landscapes” i det nya dokumentet anger att man nu står inför nya utmaningar. Om det vill sig väl – det beror på responsen på de aktuella dokumenten – kanske 2012 också blir ett minnesvärt år i ekumenikhistorien.

Först något kort om The Church – Towards a Common Vision. I sin inledande presentation sade John Gibaut att ecklesiologi har blivit en huvudfråga i ekumeniken. Han menade också att – även om ecklesiologi är en teologisk disciplin – så är varje kristen en sorts ecklesiolog, eftersom man söker modeller för och har visioner om hur kyrkan ska vara. Vidare ansåg han att de kristna råd som inte ägnar sig åt vad kyrkan är får problem. (Av den anledningen utgav Sveriges kristna råd 2010 Tro – liv – enhet. Om kyrkans identitet och uppgift i Sverige. SKR:s skriftserie nr 13) Han liknade det ekumeniska studiet av ecklesiologin vid ett operativsystem, där uppgiften är att se om de olika kyrkosynerna kan bli kompatibla med varandra.

Det föreliggande dokumentet är inte en syntes utan snarare en konvergens ”towards a common vision” (i riktning mot en gemensam vision). Man har kommit samman för att säga vad man kan enas om angående vad kyrkan är. Samtidigt klargörs också vad man är oense om. Dialogen kommer att fortsätta på grundval av den respons som inkommer.

Texten omfattar fyra kapitel. Det första handlar om missio Dei (Guds sändning) och kyrkans enhet, och utvecklar det nära förhållandet mellan enhet och mission. Lite överraskande behandlas först i kapitel två grunden och kännetecknen för kyrkan. Kapitlet börjar och slutar med Treenigheten, varifrån all enhet utgår. Särskild uppmärksamhet ägnas åt kyrkan som koinonia (gemenskap i fördjupad mening). I kapitel tre sägs något om hur denna koinonia kan växa genom tro, sakrament och ämbete/tjänst. Det avslutande kapitel fyra ägnas åt kyrkan i världen och Guds rike. På så vis både börjar och slutar dokumentet i ett missionsperspektiv.

Avsikten med dokumentet är givetvis att det ska leda till djupare enhet. Vägen dit går via förnyelse och omvändelse, som man hoppas att texten också ska inspirera till.

I inledningen till sin presentation av Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes informerade Jooseop Keum om den nuvarande breda ekumeniska sammansättningen i CWME. Förutom representanter för medlemskyrkorna i KV ingår här inte bara katoliker utan även pingstvänner, evangelikaler och företrädare för Evangeliska världsalliansen. Denna bredd avspeglas också i dokumentet.

De nya utmaningarna i den förändrade världen under de senaste årtiondena utgör en utgångspunkt i dokumentet. Dit hör till exempel ”tro på mammon”; en värld präglad av individualism, sekularisering och materialism; religiös och kulturell pluralism; klimatförändringar med mera.

Enligt Jooseop Keum råder fullständig enhet kring tre punkter när det gäller missionsteologi:

1) Missio Dei, det vill säga mission såsom utgående från den treenige Guden, är grundläggande. 2) Missionens mål är Guds rike. 3) Mission förstås holistiskt.

Ett exempel på det holistiska perspektivet är att skapelsetemat lyfts fram, vilket förstås är relaterat till dagens ekologiska frågor, klimatförändringar och så vidare. Guds mission börjar med skapelseakten, sägs det. Dokumentet uppmanar till en vidgad förståelse av mission som uttrycker vårt försonade förhållande till allt skapat liv. Att frälsningen omfattar hela skapelsen och inte bara människor, är en ny tanke i de här sammanhangen.

Några nyckelord återkommer ofta och bildar ett övergripande tema. Ett sådant är ”liv”. Flera gånger citeras Joh 10:10b: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.” Detta bibelord ställs också i relation till de nämnda utmaningarna. Temat för generalförsamlingen i Busan ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred” passar väl in i sammanhanget. Ett annat ord är ”helig Ande”. Man kan säga att hela dokumentet bärs upp av en tydlig pneumatologi. Liv och Ande hör samman – ”den helige Ande, som är Herre och ger liv” lyder orden i den nicenska trosbekännelsen. – Dokumentet uttrycker en ekumenisk förståelse av evangelisation som livgivande och dess syfte är att stimulera till ny reflektion över vad den helige Andes, livgivarens mission är.

Ekumeniska dokument är inte till för sin egen skull, att samla damm i hyllor. Inte heller för att hålla ekumeniska handläggare från olika kyrkofamiljer sysselsatta. Meningen är att resultaten av det som några få har studerat, fördjupat och diskuterat under lång tid ska kunna ges vidare åt så många kristna som möjligt på alla nivåer, så att den enhet som redan nu är verklig ska kunna bli mer fullständig.

Katrin Åmell 2013-09-25

Enligt uppgift kommer de aktuella dokumenten att publiceras på svenska inom kort. De kan läsas på engelska på följande hemsidor:

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes