För siffernördar och kalenderbitare – nu 1,3 miljarder katoliker

Vatikanen offentliggjorde på onsdagen den påvliga årsboken för år 2018 (Annuario Pontificio) och kyrkans statistiska årsbok för år 2016. Totalt ökade antalet döpta i hela världen med 1,1 procent. Antalet ordensfolk och seminarister minskade.

Som religiös grupp ökar antalet katoliker fortfarande årligen, även om det sker långsammare jämfört med tidigare. Afrika är världsdelen med den största ökningen av döpta från år 2010 till 2016, medan man noterar en tillbakagång för antalet troende i Europa. Dessa uppgifter kan man hämta både ur den påvliga årsboken för år 2018 – som framför allt innehåller namn på stift och biskopar – och ur Annuarium Statisticum Ecclesiae (med uppgifter för år 2016).

År 2015 fanns det 1,285 miljarder döpta katoliker, och ett år senare 1,299 miljarder, alltså en ökning med 1,1 procent. Under samma tidrymd ökade världens befolkning något mera än katolikerna. Därför noterar kyrkan att hennes medlemmar år 2016 utgjorde 17,67 procent av världens totala befolkning, medan andelen året innan uppgick till 17,73 procent.

Afrika har de högsta talen. Där ökade antalet katoliker under sexårsperioden 2010-2016 från 185 till 228 miljoner, vilken motsvarar en ökning på drygt 23 procent.  I Europa, där drygt en femtedel av världens katoliker bor, har antalet katoliker inte förändrats mycket. Brasilien är det land i världen som har det största antalet katoliker: närmare 100 miljoner.

Den största prästbristen – räknad utifrån antalet katoliker per präst – finns i Sydamerika. Där finns det 7 200 katoliker för varje präst. I Europa är det antalet 1 600, och däremellan befinner sig Afrika, med förhållandet 1:5000, och Asien med 1:2200. I Europa finns de minsta stiften. Här måste en biskop i genomsnitt resa runt på 13 000 kvadratkilometer, medan ytan i Oceanien är mera än 105 000 kvadratkilometer.

Den största ökningen av andliga kallelser gällde ständiga diakoner, som årligen har ökat till antalet med cirka 2,7 procent. Emellertid motsvarade antalet 46 312 i hela världen bara drygt en tiondel av antalet präster. De flesta nya diakoner fanns i Asien, Syd- och Centralamerika. Deras relativa andel bland klerus är störst på de amerikanska kontinenterna, där det på 100 präster finns nära 25 diakoner. I Europa är motsvarande antal åtta, och i Afrika en enda.

Antalet präster, slutligen, ökade i långsammare takt. Från år 2010 till 2016 var ökningen sammantaget 0,7 procent, till knappt 415 000 präster. Men sedan år 2014 märktes en lätt tillbakagång. Denna beror framför allt på ett minskande antal ordenspräster. Över hela världen har även antalet ordenskvinnor minskat, från 722 000 till 659 000. Likväl är de 60 procent fler än prästerna.

Efter att antalet prästkandidater först hade stigit mellan åren 2010 och 2012, sjönk det senare till totalt 3 891. Minst antal kallelser fanns det år 2016 i Amerika (5,13 seminarister per 100 000 katoliker), och därnäst kom Europa (6,17 per 100 000 katoliker).

I Afrika ökade antalet seminarister däremot avsevärt från år 2010 till 2016, men med stora nationella skillnader: en ökning på 65 procent i Madagaskar kunde jämföras med en minskning på 13 procent i Kenya.

Kathpress 2018-06-13