Förberedelser för världssynoden – dokument och etapper

För katolska kyrkans tvååriga världssynod, som inleds den 9 oktober, offentliggjorde Vatikanen på tisdagen två viktiga förberedelsedokument. De ska tjäna som idéer och handledning under den första fasen av lokalkyrkornas projekt. Genom den världsvida processen vill påven göra den katolska kyrkan mera synodal: enskilda, grupper och ansvariga ska lyssna mera till varandra, och flera personer ska bli delaktiga. Bara på det sättet kan kyrkan ställa krav på sig själv och på lämpligt vis vittna om det kristna budskapet.

Förberedelsedokumentet som har offentliggjorts av generalsekretariatet för biskopssynoden har titeln: ”För en synodal kyrka: gemenskap, delaktighet och mission.” Det tecknar en bild av den kontext som världssynoden hålls i: covid-19-pandemi, social ojämlikhet, övergreppsskandaler i kyrkan, klimatförändringar, migration. Vidare beskrivs den synodala processens stil. I stället för parlamentariska omröstningar handlar det om att uppmärksamt lyssna till varandra, det handlar om djärva visioner, eftertanke, utbyte av tankar och erfarenheter. Målet är att i varje situation känna igen Guds vilja. Som uppmaning till ”gemensam vandring” följer synodalitetens väg aggiornamento, som föreslogs av Andra Vatikankonciliet.

”Noga granska synodaliteten som form, stil och kyrkans struktur”: Detta är enligt Vatikanen vad världssynoden främst är inriktad mot. Vägar är framför allt ”att upptäcka en synodal kyrkas ansikte och form, där alla har något att lära: de troende, biskopskollegiet, biskopen av Rom – var och en genom att lyssna till de andra och alla genom att lyssna till den heliga Ande.” Framför allt biskoparna på den synodala vägen får inte vara rädda att ”lyssna till den hjord som har anförtrotts dem”, heter det i ett förberedelsedokument.

Från den 17 oktober överläggningar i stiften

Man börjar från den 17 oktober med överläggningar i lokalkyrkor och stift. Förberedelsedokumentet fungerar som ett verktyg för att underlägga den första ”etappen där man lyssnar till och rådfrågar Gudsfolket i lokalkyrkorna” under tiden oktober 2021 – april 2022. ”Detta sker med förhoppningen att väcka idéer, energi och kreativitet hos alla dem som tar del i denna vandring”, fastslår man. Riktlinjer är att lyssna ”utan förutfattade meningar”, att ta ordet ”modigt och med hjärtats frihet”, men även i dialog med kyrkan, samhället och andra kristna samfund.

På maximalt tio sidor ska stiften sammanfatta resultaten av överläggningarna och sända dem till synodsekretariatet. ”Vi påminner om att syftet med denna synod och därför även dessa överläggningar inte är att producera dokument utan att låta drömma slå rot och börja gro, att väcka profetior och visioner och att låta förhoppningar blomma, väcka förtroende, förbinda sår, skapa relationer, låta hoppets morgonrodnad uppstå, lära av varandra och skapa en positiv föreställningsvärld, som upplyser förståndet, värmer hjärtat och ger ny kraft att ta itu med saker och ting”, heter det avslutningsvis i det 25 sidor långa förberedelsedokumentet.

Handledning för den synodala processen

En samtidigt offentliggjord handledning kallad ”Vademecum” ger också anvisningar om hur ansvariga i stift, ordnar, andliga gemenskaper och föreningar ska kunna organisera sådana synodala möten. Handledningen varnar för fallgropar och skisserar tänkbara teman att behandla. I den bifogade listan över frågor handlar det snarare om tillvägagångssätt och deltagarnas inställning än om detaljerade innehållsrika ämnen.

Förberedelsedokumentet nämner och uppskattar även pågående synodala processer och vägar, till exempel i Latinamerika, Irland, Tyskland och Australien, jämte några enstaka stift. Bland de ämnen som har behandlats i Tyskland kan nämnas den kritiska, återkommande, frågan om kyrkliga strukturer, övergrepp och klerikalism. Det krävs även att man ska lyssna till dem som hittills inte i så stor utsträckning har kommit till tals i kyrkan: ungdomar, kvinnor, fattiga, utlänningar, de som har lämnat kyrkan.

Efter en gott och väl halvårslång fas på lokalkyrkonivå följer under året 2022/2023 en ytterligare synodal process på kontinentnivå. I Europa sker det genom Rådet för europeiska biskopskonferenser (CCEE). Denna process i sin tur utmynnar i själva biskopskonferensens möte i oktober 2023 i Rom. Resultaten från överläggningarna på olika nivåer ska utvärderas och sammanfattas av biskopskonferenser och synodsekretariat, för att utgöra underlag för arbetet på nästa nivå.

Från år 2024 ska biskopssynodens erfarenheter implementeras lokalt över hela världen. Målet är att största möjliga antal människor och kyrkans medlemmar av många olika slag ska vara delaktiga. Redan 2018 förändrade Franciskus ordningen för biskopssynoden, som grundades 1965 av påven Paulus VI, så att för- och efterarbete får större betydelse och att flera människor blir delaktiga.

”Européer måste lära sig av den globala södern” 

”Vi européer måste ovillkorligen lära oss av den globala södern”, uppmanade professorn i kanonisk rätt Myriam Wiljens vid den presskonferens som hölls i Vatikanen i samband med att förberedelsedokumenten för katolska kyrkans tvååriga världssynod presenterades. Där [i syd] har man sedan lång tid goda erfarenheter av synodalitet, som Europa än knappast har uppskattat. Frågelistan för synodalprocessens första fas i världskyrkans stift nämner ”tio tematiska områden, som man måste ta itu med och behandla, men på sådant sätt och vis, som motsvarar den lokala kulturen”, sade Wiljens, som undervisar vid det universitetet i tyska Erfurt och är rådgivaren till den romerska biskopssynoden.

Ett halvår är en ganska kort tid för att organisera och genomföra den synodala processen i stiften, medgav kuriekardinal Mario Grech och Nathalie Becquart från synodsekretariatet vid mötet med massmedia. Det är viktigt att få igång en process med mycken kreativitet, som fortsätter efter våren 2022. Från år 2024 ska biskopssynodens erfarenheter implementeras lokalt över hela världen. Senast vid denna tid erbjuder sig ytterligare möjligheter att öva och tillämpa den synodala stilen på ort och ställe, sa Becquart.

Kathpress 2021-09-07

Detta är en nyhetstext.

Officiellt förberedelsedokument finner man här ; Vademecum på engelska finner man här