Synodal väg för världskyrkan

Påven Franciskus har beslutat att utöka den inplanerade biskopssynoden i Rom i oktober och låta den bli till en tvåårig synodal väg. Tiden från och med hösten 2021 till oktober 2023 planeras omfatta tre faser, då synoden ska arbeta med frågan om synodalitet inom kyrkan: en fas på stiftsnivå, en på kontinental och en på den världsvida kyrkans nivå. Målet är, enligt Franciskus egen formulering, att ge alla troende möjligheten att ”lyssna på varandra och på den helige ande”.

Den 7 september presenterade Vatikanen ett förberedande dokument för synoden, vilket utförligt anger hur arbetsgången kommer att se ut. Samtal och reflexioner ska utgöra kärnan i alla sammankomster och deltagarna ska framför allt lyssna på varandra. Sedan tillkommer gemensam bön och mässfirande. Vatikanens synodsekretariat i Rom kommer att koordinera arbetet, under ledning av kardinal Mario Grech.

Den första inledande biskopssynoden den 9 och 10 oktober kommer att öppnas av påven i Rom, men deltagarna kommer inte att samlas där. En vecka senare kommer startskottet att gå för varje stift över hela världen. Under ledning av den lokale biskopen och med hjälp av ett frågeformulär och en handledning kommer diskussionerna och bönerna att pågå fram till mars 2022. Även ordensgemenskaper, kurian, katolska föreningar, gemenskaper och katolska fakulteter uppmanas att genomgå en sådan synodal process.

Alla slutsatser skickas till synodsekretariat i Rom. Dessa ska utmynna i ett arbetsdokument som sekretariatet sammanställer och som sedan kommer att diskuteras på kontinental nivå. Även frukterna av dessa synodala diskussioner och böner skickas sedan tillbaka till Rom och omarbetas där till ett andra arbetsdokument. Det kommer sedan att ligga till grund för diskussionerna vid biskopssynodens generalförsamling som äger rum i Rom 2023.

Kathpress 2021-09-07

Detta är en nyhetstext.