Kardinal Marx: gifta präster skulle bli ett väldigt ingrepp

Katolska prästers förpliktelse att leva ogifta är enligt kardinal Reinhard Marx i München ingen dogm. Samtidigt finns det ändå gifta präster i kyrkan, sade ordföranden i den tyska biskopskonferensen i en intervju i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. ”Att prästviga gifta män är en fråga man kan diskutera och överväga för- och nackdelarna.”

Beträffande debatten om pliktcelibatet sade kardinalen att det avgörande för hans del var ”om och hur celibatet kan levas så att det blir ett positivt tecken och inte blir till skada för prästerna i deras livsföring”. Att införa gifta präster ”skulle innebära ett väldigt ingrepp i kyrkohistorien”. Kyrkan i Tyskland kan inte ensam avgöra detta och inte heller gå en avvikande väg. ”Men diskutera frågan kan vi redan.”

Kardinalen hoppades att den planerade Amazonassynoden i Vatikanen skulle kunna ge svar. I oktober står även frågan om prästvigning av gifta män på dagordningen. Han kunde föreställa sig att det kunde vara meningsfullt att under bestämda förutsättningar och i vissa regioner tillåta gifta präster, sade Marx, som är ledamot i synoden.

En fråga som intimt hör samman med denna är hur långt lokala kyrkor i många fall skall tillåtas gå egna vägar utan att kyrkans enhet ifrågasätts. Kardinalen betonade att han i sin doktorsavhandling 1988 pläderat för mera subsidiaritet, alltså större beslutsfrihet på lägre nivå. Balansförhållandet mellan enhet och mångfald måste på nytt tas upp.

Något spelrum för frågan om prästvigning av kvinnor kunde kardinalen inte se. Påven Johannes Paulus II fastslog klart 1994 att kyrkan inte hade någon fullmakt till detta. ”Jag kan inte se hur vi idag teologiskt skulle kunna lägga frågan åt sidan.” Men diskussionen är emellertid inte därmed slut.

Kyrkan borde enligt Marx koncentrera sig på hur kvinnor i större utsträckning skulle kunna medverka – även som rådgivare vid biskopskonferenser och biskopssynoder. ”Att ge lekmän rätt att rösta tillåter kyrkorätten sannolikt inte.” Även i Afrika och Latinamerika märks temat kvinnor i kyrkan starkare ”än vad biskoparna vill kännas vid”.

I ljuset av konsekvenserna av missbruksproblematiken sade Marx att kriterierna för urval av prästkandidater inte får sänkas. ”De måste om möjligt bli ännu strängare. I vad angår en kandidats personliga mognad måste man ha den moraliska vissheten att vederbörande skulle klara av ett liv i celibat.”

Ordföranden i biskopskonferensen krävde förpliktande övervakning. ”Varje stift måste i enlighet med biskopskonferensens bestämmelser förpliktas att vart tredje år, genom en oavhängig institution, offentliggöra sitt arbete inom prevention av sexuellt missbruk eller kanske även låta undersöka utbildningen och fortbildningen av präster.”

Kathpress 2019-09-09

Detta är en nyhetstext.