Kina förbereder nya inskränkningar av religionsfriheten

Kina kommer att införa nya restriktioner mot religiösa grupper, organisationer, möten och andra relaterade företeelser från och med den 1 februari. Detta meddelade landets statskontrollerade medier just före nyår, efter att myndigheterna ånyo hade agerat mot det katolska ärkestiftet i Fuzhou i sydöstra Kina, där präster och troende har vägrat att ansluta sig till den statskontrollerade ”Kinesiska patriotiska katolska sammanslutningen”, förkortad CPCA.

Enligt flera engelskspråkiga katolska media kommer en nyintroducerad lagstiftning, kallad ”Administrativa regler för religiösa grupper” med 41 artiklar, att kontrollera varje aspekt av religiös aktivitet inom landet och förmå alla religioner och troende i Kina att underkasta sig de regler som föreskrivs av kommunistpartiet som också måste erkännas som högsta, religiösa auktoritet. I lagens artikel fem fastslås till exempel att alla religiösa inriktningar i Kina måste bidra till att ”implementera socialismens värden”, och, enligt artikel 17, måste de bidra till att ”sprida det kinesiska kommunistpartiets principer och politik”.

Vidare kräver den nya lagstiftningen att alla religiösa grupper ska utbilda och instruera sina anställda så att de i sin verksamhet anpassar sig till kommunistpartiets politik, liksom att offentliga myndigheter måste vara delaktiga i urvalet till religiösa ämbeten och i lösningen av inomreligiösa dispyter. Alla religiösa organisationer med tillstånd att verka måste också registreras hos myndigheterna, vilket betyder att så kallade huskyrkor blir uttryckligt förbjudna.

I decennier efter det kommunistiska maktövertagandet i Kina fanns en underjordisk katolsk kyrka som stod i full förening med Rom. Den statskontrollerade ”patriotiska katolska sammanslutningen”, CPCA, vigde emellertid biskopar som valts och godkänts av regeringen och befann sig således i ett tillstånd av schism med den världsvida kyrkan. Ett provisoriskt avtal mellan Rom och Peking, som tillkännagavs i september 2018, har syftat till att återförena de båda katolska gemenskaperna i landet. Även om detaljerna i avtalet har förblivit konfidentiella, sägs det ge CPCA rätten att föreslå biskopskandidater för påvens slutliga val.

Men sedan avtalets förekomst tillkännagavs har de hittills underjordiska och Romtrogna katolska församlingarna, prästerna och biskoparna varit utsatta för en omfattande övertalningskampanj från de kinesiska myndigheternas sida att ansluta sig till CPCA. Där klerker och lekmän så har vägrat, har kyrkor helt stängts ner. Bara i ärkestiftet Fuzhou uppges myndigheterna med tvång ha stängt över 100 kyrkor. Myndigheterna har också använt sig av övervakningskameror, utegångsförbud och öppna trakasserier mot påstått förhatliga präster och biskopar.

Catholic News Agency, 2020-01-06

Detta är en nyhetstext vars källa finns här