Libanon: muslimer försvarar kristna i deklaration från Beirut

I den abnorma situation som råder i Mellanöstern missbrukas religion för politiska syften och folk, länder och civilisationer offras för dessa. Detta leder till islamofobi i många delar av världen. Många initiativ har tagits från arabiskt och islamiskt håll för att försöka finna en lösning och även motverka det våld som utövas i religionens namn.

Makassed, en sunnitisk filantropisk organisation, som står nära Dar el-Fatwa, Libanons högsta sunnitiska auktoritet, publicerade den 20 juni vad som kallades Beirut Declaration on Religious Freedom. […]

Beirutdeklarationen om religionsfrihet
Texten omfattar sju punkter, som delvis baseras på citat från Koranen:

 1. Frihet för religion, kult och undervisning

Religiös tro är vars och ens rättighet. Den heliga Koranen beskyddar entydigt denna rätt (Suran Al-Baqara, ”Kon”, 2:256): ”Tvång skall inte förekomma i religionen. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd.” I en annan vers står: ”Påminn dem (Muhammad!) Din uppgift är att påminna, men över deras sinnen har du ingen makt” (Suran Al-Ghashiyah, ”Det som skall överskugga allt”; 88:21-22”).
[…] Vårt gemensamma arv, som troende, kräver av oss att förkasta tvång i religiösa frågor, respektera intellektuell frihet och acceptera skillnader mellan människor, som ett uttryck för Guds vilja. Endast Gud kan döma människor som skiljer sig från varandra.

 1. Rätten till värdighet
  Denna rätt återfinns i Koranen (Suran Al-’Isra, ”Den nattliga resan”, 17:70): ”Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.” […]

Gud den Allsmäktige säger (Suran An-Nisa’, ”Kvinnor”, 4:94): ”Säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, ’du är inte en av de troende’, i förhoppning om att göra en lättfången vinst.” […]

Enligt Koranen har ingen rätt att föra krig mot någon på grund av dennes tro, eller mot ett folk eller grupp och fördriva dem från deras hem, eller beröva dem deras land.

 1. Rätten att vara avvikande, rätten till mångfald
  Gud försvarade rätten att vara avvikande då han sade (Suran Al-Hujurat, ”De inre rummen”, 49:13): ”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna och vi har samlat er i folk och stammar, för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den bäste av er den vars gudsfruktan är djupast.”
 1. Rätten att delta i politiskt och offentligt liv
  Islam påtvingar ingen någon särskild politisk regim, och förespråkar heller ingen religiös stat. […] Att betrakta ett speciellt politiskt system som sakrosankt eller ofelbart är att missförstå religionen och innebär en börda för såväl muslimer och icke-muslimer.
 1. Våra förpliktelser mot arabiska och internationella allianser.
  […] Vi är förpliktade att följa Förenta Nationernas stadga, den universella förklaringen om mänskliga rättigheter och ett antal arabiska deklarationer, varav den senast är den från Al-Azhar [universitetet i Kairo, övers. anm.].
 1. Vi har skyldigheter mot Libanon
  […] Libanon vill utgöra ett exempel för alla arabiska regimer som lider under extremism, intolerans och brott begångna i religionens namn, som fördriver människor från deras hem och bortser från principerna om samexistens och mänsklig värdighet.
 1. Makasseds roll och skyldigheter
  Vår organisation vill vara trogen sin mission, som definierades för 137 år sedan. […] Vi vill vara som en ledfyr för muslimsk upplysning, arabiskt framåtskridande och humanitär fred.

Asia News 2015-08-25

Ovanstående översättning till svenska är en nerkortad version av texten. Ett längre utdrag av Beirutdeklarationen på engelska finns via denna länk här