Nyutkomna böcker om Maria

av FREDRIK HEIDING

Flera under hösten nyutkomna böcker skildrar traditioner av olika slag kring Jungfru Maria, och denna litteratur ger värdefull läsning inte minst inför de kommande högtiderna. Advents- och jultiden går i Guds moder Marias tecken. Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet (latin: Maria Immaculata), och från och med tredje adventsveckan har hon en framträdande roll i evangelietexterna i liturgin. Jesu mor är självfallet också viktig i jultidens texter i gudstjänsterna.

Rosenkransbönen är ämnet för Tord Fornbergs bok Rosenkransen (Katolsk Magasin, 2014). Här får vi en grundläggande introduktion till rosenkransbönen, i en bok vars upplägg följer de fyra grupper av mysterier som är föremål för bön: glädjens, ljusets, smärtans och härlighetens mysterier. Genom foton på platser och helgedomar i Heliga landet får läsaren också en konkret geografisk uppfattning om var mysterierna ägde rum. Fornberg bidrar dessutom med kärnfulla bibliska kommentarer.

En rad Mariamotiv och Mariavisioner beskriver Per Beskow i sin bok Maria – i kult, konst, vision (Artos, 2014). Det rör sig här om en nyutgiven bok, som kom ut redan 1991. Texten i den nya upplagan har bearbetats i mindre utsträckning. Det nya är snarare det rika bildmaterialet i en smakfullt utformad bok. Man får här en bakgrund till olika marianska motiv, så som skyddsmantelmadonnan, Jungfrun i rosengård och Maria som mjölkgiverska.

 

Beskow visar hur flera Mariatraditioner och motiv har östkyrkligt (bysantinskt) ursprung, och vackra dikter av Romanos Meloden citeras till exempel:

Gläd dig, ranka från ett aldrig vissnande skott,
gläd dig, rika förråd av frukt som aldrig förgår.
Gläd dig, du odlade den som odlar människor i kärlek,
gläd dig, du planterade den som planterar vårt liv.
Gläd dig, åker med riklig skörd av förbarmande,
gläd dig, bord som dignar av nåd.
Gläd dig, du låter en ljuvlig äng blomma upp,
gläd dig, du bereder en hamn för våra själar.

I Beskows framställning finns dessutom anknytningar till Mariafromhet i Sverige inte bara genom bildmaterialet utan också – i avsnittet om Maria som mjölkgiverska – det gamla svenska bruket att ge kor namn som förknippas med Maria: Maja, Rosa, Majros, Gullros, Hjärtros och Vårfru.

När Per Beskow skrev boken 1991 fanns det uppenbarligen behov av att presentera och förklara ortodox och katolsk Mariafromhet för en protestantisk läsekrets som antingen inte kände till eller kände sig främmande för vördnaden för Maria. På sina håll lever dessa olikheter i samfunden nog kvar ännu i dag. Men minst tre exempel från de senaste åren på ett tilltagande intresse för Maria i frikyrkliga kretsar och i Svenska kyrkan kan nämnas. I Uppsala domkyrka invigdes 2005 skulpturen ”Maria (Återkomsten)” av konstnären Anders Widoff. Tidskriften Pilgrim har ägnat ett helt nummer åt Maria (nr 4/2008). Och nyligen publicerades Åsa Hagbergs bok Maria, en livsberättelse (Artos, 2014).

Fredrik Heiding 2014-12-18