Ökat abortmotstånd och miljömedvetande i USA efter påvebesöket

Påven Franciskus besök i USA i slutet av september tycks ha bidragit till en uppgång i den amerikanska så kallade pro life-opinionen, det vill säga motståndet mot abort enligt en ny opinionsundersökning. Ungefär 62 procent av amerikanerna instämmer i påståendet att det mänskliga livet ska skyddas i varje steg av dess utveckling, inklusive det ofödda barnet. Det är en uppgång med sex procentenheter sedan förra mätningen i augusti. Bland praktiserande katoliker noteras en uppgång i instämmande från 76 till 81 procent. Amerikanernas stöd för skyddet av religionsfrihet har också ökat med sju procentenheter till 85 procent.

Carl_A_Anderson ColumbusUndersökningen har genomförts av institutet MIPO på uppdrag av organisationen Columbusriddarna mellan den 1 och 9 oktober – det vill säga direkt efter påvens besök i Washington DC, New York och Philadelphia – bland ett representativt urval av 1 095 myndiga invånare i USA. Institutet uppger en felmarginal om tre procent för hela populationen och 7,7 procent för de katolska respondenterna.

Carl Anderson, högste chef för Columbusriddarna sade i en kommentar till publiceringen av undersökningsresultaten att påven Franciskus sätt att föra ut katolska värden har ”tilltalat det amerikanska folkets sinne och hjärta. Hans förmåga att åstadkomma konsensus inom flera olika områden, en del av dem ansedda som väldigt komplicerade i just USA, motsvarar hans förmåga att förkunna evangeliets värden på ett övertygande sätt, i vårt land och i vår tid.”

Resultaten visar också att amerikanernas stöd för uppfattningen att det civila äktenskapet ska vara en förening mellan en man och en kvinna har ökat med fyra procentenheter till 55 procent, vilket skulle tyda på att Högsta domstolens beslut från i juni att tvinga alla delstater att godkänna samkönade äktenskap inte har stöd av någon majoritet.

Påståendet att vi behöver visa en större respekt för jorden och miljön noterade en tioprocentig ökning till 84 procent. Påvebesöket tycks också ha gett amerikanerna en större förståelse för påvens vision för kyrkan, från 43 procent i april till 55 procent nu i hela befolkningen, respektive från 73 till 88 procent bland praktiserande katoliker under samma tidsperiod.

Ungefär 74 procent av alla amerikaner har en positiv uppfattning om påven Franciskus, vilket är en ökning från 58 procent i augusti. Bland praktiserande katoliker är siffran 90 procent, vilket är en ökning med sju procentenheter under samma tid. Mindre än 24 procent av amerikanerna betecknar påvens USA-besök som politiskt, medan de flesta instämmer i att det handlade om värderingar. Motståndet mot dödsstraff noterar i undersökningen nu ett stöd på 41 procent i hela befolkningen, vilket dock är en liten ökning sedan före påvebesöket i augusti.

National Catholic Register, 2015-10-21