Organtransplantationer räddar liv och hindrar organtrafficking

BENGT SÄFSTEN

Allt fler personer ställer sig positiva till organdonation. Tre av fyra är i dag för organdonation. För några år sedan var siffran två av tre.

”Donationsviljan ökar, både antalet donatorer och donationer ökar medan antalet patienter som väntar på organtransplantation minskar. Detta är glädjande för alla som är i behov av denna vård”, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen.

 

Organtransplantationer är också helt förenliga med katolska kyrkans lära inom medicinsk etik. Biskop Anders Arborelius bekräftar detta: ”Jag är självklart positiv till organdonation och det finns kyrkliga dokument som bestyrker Kyrkans syn på detta.” (Se herdabrev från 2002, Att vårda livet, och Katolska kyrkans katekes nr 2258.) Inte minst Johannes Paulus II gjorde detta tydligt i encyklikan Evangelium vitae.

Det är dock ett fortsatt bekymmer att så kallad organ-trafficking förekommer. En lång väntan på organ kan nämligen för den enskilde leda till att man söker sig ut på den internationella organmarknaden, för att snabbt köpa ett organ.

Men detta innebär stora risker, vilket Signum rapporterat om tidigare [här]. För den desperate som köper sitt organ måste man inse att marknaden är illegal och utnyttjar andra personer i underläge (och deras organ!) – fattigdom och okunskap kan pressa människor att sälja delar av sina kroppar. Dessa organ är heller inte kontrollerade på samma sätt som i den reguljära sjukvården. I värsta fall innebär det att man utsätter sig för risken att också dra på sig svåra sjukdomar som hepatit eller hiv/aids. Och man glömmer att man även i fortsättningen är livslångt beroende av den solidariskt bekostade offentliga sjukvården. Organ-trafficking strider dessutom mot många punkter i katolska kyrkans lära.

Det finns därför en del själavårdsmässiga eller psykologiska aspekter som kan lyftas fram. Om en helt oförberedd person eller familj har utsatts för dessa svåra valsituationer kan resultatet yttra sig som en psykologisk rekyl långt senare. Detta bör man därför i lugn och ro ha tänkt igenom långt tidigare för att inte utsätta sig själv eller sina närmaste.

Vid årsskiftet fanns 748 personer i Sverige som väntade på en transplantation av ett eller flera organ. Det är visserligen sjukvården som har ansvaret att identifiera möjliga donatorer. Som möjlig donator räknas en patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och därefter avlider i en total hjärninfarkt. Det krävs dock ett personligt medgivande och att givare och mottagare är medicinskt förenliga och lämpliga.

Den katolska organisationen Respekt har sedan länge utarbetat ett livsdirektiv som man lätt kan bära med sig, vilket underlättar för anhöriga i en svår stund. Detta kompletterar den anmälan man kan göra till olika donationsregister. Organisationen har också analyserat situationen på ett mer teoretiskt plan [läs mer här]. Men transplantationer är något som är konkret och kan drabba precis vem som helst och när som helst.

”En donator kan rädda livet på upp till åtta personer. Det finns i princip inte någon åldersgräns för organdonation. Socialstyrelsens kartläggning visar att den äldsta donatorn var 85 år, så det är relevant för alla att ta ställning i donationsfrågan”, säger donationsrådets ordförande läkaren Heidi Stensmyren.

Under fjolåret blev 151 avlidna patienter organdonatorer, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan 2012. Även om donationerna har ökat i landet finns stora regionala variationer. Kunskaperna om olika religioners betydelse vid transplantation tycks vara låg i ett alltmer multikulturellt samhälle – med brister och missförstånd både hos enskilda och inom sjukvården.

Socialstyrelsens kartläggning visar att andelen dödsfall inom svensk intensivvård där en donationsansvarig läkare eller sjuksköterska kopplas in har ökat från 77 till 94 procent mellan 2008 och 2013.

Att själv ha tagit ställning även i dessa frågor hör till ett genuint kristet liv. Men det är viktigt att skilja och respektera skillnader mellan etnicitet och religion. De flesta religioner ställer sig positiva till organtransplantationer.

Bengt Säfsten 2014-07-08