Påven inför årlig skapelsedag 1 september

Efter miljöencyklikan Laudato si i början av juni kom i måndags påvens nästa slag för miljön: med en av Vatikanen offentliggjord skrivelse förkunnade Franciskus införandet av en årlig bönedag för skapelsen. Den skall begås över hela världen 1 september.

Påven tar därmed upp en ortodox idé. Redan vid den presskonferens som presenterade Laudato si hade metropliten John Zizioulas [bilden] i Vatikanen tillkännagett den katolska kyrkans anslutning till det ortodoxa initiativet.

Påven Franciskus betonar nu i sitt brev till de ansvariga kardinalerna Peter Turkson (det påvliga rådet för rättfärdighet och fred, Justitia et Pax) och Kurt Koch (rådet för ekumenik) att det också i den katolska kyrkan från och med i år på den ortodoxa skapelsedagen skall bes i omsorg om skapelsen tillsammans med om möjligt alla kristna.

Ordagrant heter det i revet: ”Med vår älskade broder, den ekumeniske patriarken Bartholomaios, delar vi omsorgen om skapelsens framtid. På förslag av hans representant, metropoliten Johannes av Pergamon, som han framförde då encyklikan Laudato si om miljöproblematiken presenterades, vill jag meddela er att jag har beslutat att införa ”världsböndag för att bevara skapelsen ”också i katolska kyrkan. Den skall årligen firas 1 september, liksom det sedan länge har skett i ortodoxa kyrkan.”

Kardinal Turkson får i uppdrag att tillse att världens biskopskonferenser och de internationella organisationerna medverkar till att utforma denna böndag. Kardinal Koch skall – enligt påven – koordinera samarbetet på detta område med andra kristna kyrkor, särskilt Världskyrkorådet.

Kyrkorna över hela världen står inför samma utmaningar, enligt brevet. För att kunna vara ”trovärdig och verksam”, måste man svara gemensam, framhåller påven Franciskus. Avslutningsvis påminner han i brevet om skyddshelgonen för detta arbete. ”För ett omfattande samarbete, för en god början och en god utveckling av denna bönedag för att bevara skapelsen” anropar han om förbön ”Maria, Guds allraheligste Moder och Franciskus av Assisi, som i sin Solsång har inspirerat så många kvinnor och män av god vilja till att prisa Skaparen och att visa respekt för skapelsen.”

Kathpress 2015-08-10