Påven uppmanar den syro-malabariska kyrkan till större enighet

I ett uttalande på tisdagen manade påven Franciskus den syro-malabariska katolska kyrkan i Indien att eftersträva större enighet. I ett brev den 3 juli lovordade påven kyrkans strävan efter ett gemensamt firande av den heliga Qurbana, eukaristien. Samtidigt manade han ”alla klerker, ordensfolk och lekmän att för kyrkans enhet och väl omgående förverkliga en enhetlig liturgisk praxis i firandet av eukaristin”.

Kyrkan, som är en östkyrka under påven, hade redan 1999 skapat normer för gemensamt eukaristifirande. Sedan dess har den Heliga stolen ”gång på gång uttalat sig för ett enhetligt firande av den heliga Qurbana, då påven betraktar det som ett viktigt steg för att främja stabiliteten och den kyrkliga gemenskapen”.

De tidigare utfärdade normerna ”har redan burit god frukt” hette det vidare i den påvliga skrivelsen. Nu uppmanar påven de syro-malabariska biskoparna uttryckligen att fortsätta på den inslagna vägen.

Förutom meningsskiljaktigheter och olika liturgisk praxis har det sedan några år mullrat i den syro-malabariska kyrkan av andra skäl. Bakgrunden är bland annat misslyckade fastighetsaffärer av kyrkans överhuvud, kardinal George Alencherry. Efter en tillfällig avsättning genom den syro-malabariska synoden 2018 och en av påven tillsatt administrator, återtog Alencherry sin ämbetsutövning 2019.

Den syro-malabariska katolska kyrkan är en med Rom unierad östkyrka. Dess rötter går tillbaka den den helige Thomas. Han skall ha lämnat Jerusalem år 40 och enligt legenden kommit till Indien år 53 respektive 70. Eukaristifirandet kallas i den östsyriska kyrkan den heliga Qurbana.

Kathpress 2021-07-06

Detta är en nyhetstext.