Samverkan ska trygga försörjningen i Afrika

Det har slutits ett samverkansavtal mellan Caritas Afrika och Nätverket för rättvisa och ekologi i Afrika (Jena) inom jesuiternas verksamhet i Afrika och Madagaskar (JCAM). Detta skedde under en internationell konferens som hölls i slutet av juni i Nairobi (Kenya), med sikte på kommande toppmöten inom FN om livsmedelsförsörjning, och avtalets ämne är ”Självständig livsmedelsförsörjning i en tid av återhämtning: uppbyggnad inom ramen för social rättvisa och med ekologiskt lantbruk som grund”.

ˮDet främsta syftet med detta nya samarbete är”, som man kan läsa i slutdeklarationen har publicerad på hemsidan för JCAM, ”att skapa kunskap för att påverka politiker och hur det arbetas praktiskt för livsmedelsförsörjning, på både internationell och lokal nivå, samtidigt som man verkar aktivt för lösningar anpassade efter afrikanska förhållanden för att uppnå självständig livsmedelsförsörjning”, Samarbetet ska alltså vara en plattform för att dela med sig av kunskaper, idéer och praktiska lösningar angående säkerhet och livsmedelsförsörjning på den afrikanska kontinenten. Konkret handlar det om att tillsammans söka efter ”åtgärder som är effektiva och inriktade på framtiden” och som förmår skapa ”vägar för livsmedelsförsörjning som står emot kriser, som syftar till att minska klimatpåverkan och följderna av naturkatastrofer och som befordrar social rättvisa”.

Enligt deltagarna i konferensen erbjuder covid-19-krisen en särskild möjlighet, eftersom den har fäst allmänhetens uppmärksamhet på vikten av att förändra det nuvarande globala systemet för livsmedelsförsörjning, som är marknadsinriktat. Ett system, understryks det, som har visat sig inte förmå garantera säker livsmedelsförsörjning, vilket visas genom den halva miljard invånare i världen som inte har tillgång till tillräckligt med hälsosam och nyttig mat, trots att det finns tillräckligt med mat för att föda hela planeten.

En komplex kris med många orsaker

ˮCovid-19-pandemin har ånyo satt ett bristfälligt system på prov” genom att bidra till en livsmedelskris där de första som drabbas är samhällets fattigaste och mest sårbara, framhåller JCAM och Caritas Afrika. Det är en komplex kris med många orsaker (torka, översvämningar, ekologiska katastrofer . . .), men centralt är ”strukturell ojämlikhet och nödvändigheten att åter uppfunna och skapa nya modeller som inte överger någon”. Därför engagerar sig de afrikanska jesuiterna och Caritas Afrika för att väcka medvetenhet om att ”om man ska förverkliga ett hållbart system för livsmedelsförsörjning för alla krävs det en hållbar ekologisk inställning som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och även till rättvisa”.

ˮAtt förändra systemen för livsmedelsförsörjning är inte bara en möjlighet utan en nödvändighet”, understryker man, eftersom stabilare system gör att ”barn, kvinnor och män kan få tillgång till de volymer av livsmedel av god kvalitet som de behöver, och detta där de bor.” Det är för att nå detta mål som experter från två katolska nätverk ska samarbeta tillsammans med jordbrukare och olika institutioner.

Red. 2021-07-06

Detta är en nyhetstext av jesuitpater Donatien Nyembo för Vatican News, franska redaktionen, och publicerades den 6 juni 2021. Originalet ”Caritas Afrique et JCAM contre la faim”, finns via länken här