Peruanska biskopar uppmanar till stärkt demokrati

Inför andra omgången i presidentvalet den 6 juni uppmanar kyrkan i Peru alla medborgare att rösta fritt och man vädjar till allmänhetens samvete, för att goda ledare måtte väljas. I tisdags offentliggjorde biskoparna ett ”Brev till gudsfolket” med 12 punkter för att hjälpa väljarna i deras val.

De peruanska biskoparna ber om vishetens gåva, när de vänder sig till väljarkåren 10 dagar för den andra omgången i presidentvalet, där de två kandidater som möts är Pedro Castillo, den radikala vänstern, och Keiko Fujimori, populistisk högerkandidat och dotter till tidigare presidenten Alberto Fujimori.

De peruanska biskoparna hoppas att folket ska ge prov på urskillning och välja det bästa för landet och övervinna korruptionen och de sociala, politiska, ekonomiska och hälsomässiga kriserna jämte kriser inom undervisningsväsendet, som drabbar alla och framför allt de svagaste och mest sårbara.

”I ljuset av 200-årsminnet av nationens självständighet bör detta val bli ett tillfälle att förstärka nationens grundläggande värden: demokrati, frihet, rättsstat, maktfördelning, mänsklig värdighet, liv, familj, egendom och respekt för internationella överenskommelser, som helt och fullt bör garanteras genom författningen”, står det i brevet från biskoparna.

Varken kommunism eller otyglad kapitalism

Biskoparna påminner sedan om nödvändigheten av att återigen låta de viktiga etiska, moraliska och religiösa värdena komma till heders, som har burit upp nationen sedan den föddes, och de understryker att kyrkan, i respekt för mänsklig värdighet, ”alltid har förkastat och fördömt kommunismen som ett perverst system som förvisar människan till det ekonomiska området och begränsar hennes persons grundläggande friheter”, men man har även förkastat den otyglade kapitalismen som förleder människorna till ”konsumerism” och till en längtan efter överdrivna vinster, till förfång för den mänskliga värdigheten.

”Likaledes fördömer kyrkan terrorism och våld, varifrån det än kommer, och alla angrepp på livet”, tillägger biskoparna. De påminner om att källan till kyrkans undervisning finns i evangeliet, som bygger på principerna om människans värdighet, det allmännas bästa och att i första hand tänka på de fattiga, för att gynna ett samhälle med broderskap, solidaritet och en inkluderande ekonomi.

En kyrka i landets tjänst

”Kyrkan som är trogen Jesu Kristi evangelium har alltid och kommer alltid att stå i landets tjänst, som den visar i denna svåra tid under pandemin”, fortsätter biskoparna som menar att ”en god politik också bör ta itu med de mest akuta behoven, nämligen omsorgen om de fattigaste och de mest sårbara”, och kyrkan bör kunna ena och inte splittra.

Slutligen understryks i biskoparna brev att ”för att förstärka demokratin krävs det att medborgarna är aktiva, proaktiva och vaksamma, att de lägger sig vinn om att bevara den demokratiska ordningen, trots alla försök att förstöra den”, och medborgarna uppmanas att bygga ett broderligt, enat och fredligt Peru.

Vatican News franska redaktionen 2021-05-26

Detta är en nyhetstext.