Sveriges kristna råd blickade österut

av MAGDALENA DAHLBORG
Opinion & iakttagelser

Sveriges kristna råd, de svenska kristna samfundens plattform för gemensam verksamhet, samlades till rådsmöte om mission och beslutande årsmöte (15–16 maj), och passade på att möta österländska medlemmar i rådet på hemmaplan. Årsmötet beslutade bland annat om ovanligt stor omsättning i rådets styrelse och om att göra ett uttalande om övergrepp i kyrkliga miljöer.

När rådet samlades för årets gemensamma beslut var det med fokus satt på de östliga och orientaliska traditionerna. Rådet möttes i ”Sveriges nya Jerusalem”, Södertälje, och besökte förutom Equmeniakyrkan (vars kyrka är ritad av en katolik och väl värd ett besök) även den koptiska katedralen S:t Mina, den syrisk-ortodoxa katedralen S:t Afrem, Antiokiska ortodoxa församlingen (som är bysantinsk) S:ta Maria och slutligen hölls själva årsmötesförhandlingarna i kaldeiska Jungfru Maria kyrka.

SKR:s styrelse i Södertälje.
Foto: Mikael Stjernberg/SKR.

Missionsteologi och missionspraktik är ett område där kyrkorna är överens om uppgiften, men inte om utförandet. Eftersom Sveriges kristna råd arbetar med konsensus har det därför varit ett område som varit svårt att arbeta med gemensamt. Under rådsmötet 15 maj presenterades framförallt trender inom luthersk och pentekostal tradition, och kopplingar till biståndsarbete och karitativ verksamhet diskuterades.

I mindre grad talades även om liturgin som mission, och kyrkans roll att finnas och vara ett exempel. Sven-Eric Fjellström, med lång erfarenhet av missionsarbete främst på den afrikanska kontinenten, exemplifierade med fyrhjulsdrift, 4×4: Fjärde kapitlet i vart och ett av evangelierna som olika aspekter av mission.

Biskop Saad Hanna, kaldeisk rit, i Jungfru Maria kyrka. Foto: Mikael Stjernberg/SKR.

Sveriges kristna råd har årsmötet som högsta beslutande organ, men det löpande arbetet sköts av styrelsen. Eftersom rådet som sagt arbetar med konsensus, vilket innebär att inget medlemssamfund får motsätta sig det som sägs eller görs, blir styrelserepresentationen viktig. För Stockholms katolska stift valdes igen biskop Anders Arborelius till såväl styrelse som presidium, och Magdalena Dahlborg som ersättare.

Andakt i Jungfru Maria kyrka. Foto: Mikael Stjernberg/SKR.

Nya katolska representanter i styrelsen är dominikanbroder Pierre-André Mauduit som ordinarie och birgittasyster Beata Rohdin som ersättare. Dessutom valdes Vanessa Nacional till katolsk ungdomsrepresentant. Presidiet väljs på två år, men ordförandeskapet roterar årligen. För 2019 är biskop Anders Arborelius presidiets och därmed också styrelsens ordförande. Övriga medlemmar i presidiet, som ska bestå av en representant från varje kyrkofamilj, är luthersk-evangeliske ärkebiskopen Antje Jackelén, syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas och föreståndare Daniel Alm från Pingst – Fria församlingar i samverkan. Den sistnämnda är ny i presidiet och efterträder Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson.

Kardinal Anders Arborelius och ärkebiskop Benjamin Atas.
Foto: Mikael Stjernberg/SKR.

På uppdrag av de kristna ungdomsförbunden formulerades vid årsmötet ett uttalande om vikten av förebyggande åtgärder mot sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, vilket aktualiserar den gemensamma skriften Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, som finns att ladda ner via länken här. Dessutom gjordes ett kortare uttalande om rättssäkerheten för den som konverterar under sin asylprocess.

Slutligen togs frågan om medlemsavgifter upp, en fråga som varit lite i skymundan några år. Just den frågan, som kan tyckas mest vara en administrativ sak, är intressant då den i högsta grad berör kyrkornas olika sätt att fungera, från frikyrkornas folkrörelsestruktur till den breda folkkyrkan till de gamla kyrkornas fokus på att finnas och ovana vid organiserad medlemsregistrering. Frågor om medlemskap, betjänade och gemensamma plikter är också ecklesiologiska frågor, och blir kanske därför särskilt brännande när de också får ekonomiska konsekvenser.

Magdalena Dahlborg 2019-05-20