Troskongregationen får juridisk domsrätt mot biskopar inblandade i mörkläggning av övergrepp mot minderåriga

I enlighet med ett förslag från C 9-rådet av kardinaler, har påven godkänt ett nytt system för att ställa biskopar anklagade för mörkläggning av övergrepp mot minderåriga till svars. Systemet innebär att Troskongregationen får en tribunal med domsrätt över biskopar som gjort sig skyldiga till maktmissbruk i fall som gäller övergrepp mot minderåriga. Systemet har förslagits av kardinal Sean O’Malley, som är medlem i C 9-rådet och ordförande i det påvliga rådet för skydd av minderåriga. Kommissionens statuter, som godkändes i maj, har beskrivit tribunalen ”som ett rådgivande organ till den Helige faderns tjänst”.

Vid en presskonferens på onsdagen framgick att det kommer att bli ett brott mot den kanoniska lagen när biskopar försöker tysta ned fall av övergrepp mot barn. Denna lagändring är brådskande, sade ordföranden i Centre for Child Protection, jesuit pater Hans Zollner i en intervju med den tyska kyrkans website, katholisch.de den 3 juni.

Från början baserad i München, upprättades Centre for Child Protection i januari 2012 som katolska kyrkans ”globala initiativ för förhindrandet av sexuellt missbruk av barn och försvarslösa män och kvinnor”. Efter en treårig pilotfas överfördes centret i februari i år till det påvliga gregorianska universitetet i Rom.

”För närvarande finns det ingen juridisk procedur i kanoniska lagen som medger åtgärder mot biskopar som underlåter att ta sitt ansvar och försöker tysta ned fall av sexuellt missbruk i deras stift. Det bakomliggande problemet är att det saknas en lista över sanktioner i lagen som gäller biskopar som bryter mot de kanoniska normerna för sexuellt missbruk”. Zollner sade också att sådana fall ofta hamnar direkt hos påven utan att ha passerat de juridiska instanserna. ”Dokumentationen passerar visserligen genom Troskongregationen, Biskopskongregationen och Evangelisationskongregationen, men de saknar befogenhet att initiera ett juridiskt förfarande mot en biskop”.

Enligt Centre for Child Protection är situationen högst otillfredsställande. Av detta skäl har centret föreslagit för kardinal Sean O’Malley att mörkläggning av fall av sexuellt missbruk mot minderåriga skall bli ett brott mot den kanoniska lagen. Zollner förklarade på onsdagen att Troskongregationens nya roll och maktbefogenheter utgör ett svar på hans förslag, men att texten inte specifikt hänvisar till fall då en biskop kan ha tystat ned fall då en präst begått sexuellt övergrepp på en minderårig, men att formuleringen ”brott som innefattar missbruk av ämbetet i samband med övergrepp mot minderåriga” synes kunna täcka sådana fall.

Vatikanens talesman, jesuitpater Federico Lombardi sade på onsdagen, att medan befogenheten att avsätta en biskop fortfarande ytterst åvilar påven, torde denne normalt komma att besluta i enlighet med tribunalens förslag. Från och med september kommer man vid Gregoriana att årligen anordna en kurs för nyutnämnda biskopar och omfatta utbildning i hur man skall förfara med såväl offren som de som begått övergreppen. ”Vi har goda förhoppningar beträffande detta projekt”, sade Zollner.

Christa Pongratz-Lippitt, James Roberts, The Tablet, 2015-06-10