Trossamfund får själva avgöra sina anställningar i USA

I ett enhälligt domslut i onsdags beslutade tre domare i en amerikansk federal appellationsdomstol att en baptistförsamling i Pittsburgh i delstaten Pennsylvania har rätt att själv tillsätta och avskeda sina pastorer utan inblandning från staten. Beslutet bekräftade ett tidigare utslag i en lägre rättsinstans. Frågan gäller församlingen Sixth Mount Zion Baptist Church som 2012 anställde en David Lee som pastor. Då tecknades ett 20-årigt anställningsavtal som tillät uppsägning av anställningsförhållandet vid några konkreta situationer, vilka innefattade församlingens bedömning av att Lee inte utförde sitt arbete väl.

Den lilla afro-amerikanska församlingen röstade vid ett medlemsmöte år 2015 för att upphäva kontraktet och avskeda Lee efter att man upplevt en 40-procentig minskning av donationerna till församlingen och en 200-procentig ökning av utgifterna under pastorns ledarskap. Lee stämde då församlingen på nära 3 miljoner dollar i skadestånd genom att hävda att hans misskötsel av uppgiften var av världslig och inte andlig karaktär, och att arbetet som pastor var just att vara andlig ledare.

I utslaget säger den federala appellationsdomstolen i det tredje domstolsdistriktet i Philadelphia att utvärderingen av Lees arbete som pastor ”kräver ett fastställande av vad som utgör ett tillräckligt bra andligt ledarskap”. Detta är inte en uppgift för domstolar eftersom det skulle ”trassla in domstolar i styrandet av religiösa samfund och tolkandet av religiösa doktriner på ett otillåtet sätt, då det är förbjudet enligt första tillägget till konstitutionen” (som förbjuder etablerandet av en statligt rekommenderad och styrd trosuppfattning – övers. anm.).

Domstolsutslaget anses som viktigt av dem som arbetar med att bevaka frågor rörande religionsfriheten i USA. ”Staten får inte blanda sig i hur ett samfund väljer sina ledare”, sade Daniel Blomberg advokat vid den amerikanska advokatbyrån Becket som specialiserar sig på fall rörande religionsfrihet och som representerade baptistsamfundet i processen om pastor Lee. ”Som USA:s Högsta domstol enhälligt fastslog för sex år sedan har alla religiösa samfund full frihet att välja vem som leder det och inte.” Det var i ett utslag 2012 som Högsta domstolen enhälligt slog fast det så kallade ”ämbetsundantaget” vilket var en princip domstolen härledde från USA:s konstitution. Detta undantag tillåter religiösa samfund att fatta sina beslut om anställningar och avskedanden av ämbetsbärare helt oberoende av arbetsmarknadslagstiftning eller domstolsutslag. Det nu aktuella domslutet i Pittsburgh visar att Högsta domstolens utslag står sig som rättslig praxis.

Catholic News Agency, 2018-09-06