Ungdomar önskar en mindre sträng kyrka som tar dem på allvar

Försynoden till ungdomssynoden i Rom i oktober i höst har antagit sitt slutdokument, som på söndagen överlämnas till påven Franciskus. Nära nog enhälligt antog delegaterna på lördagen dokumentet, som hade sammanställts genom överläggningar av 300 ungdomar och unga vuxna från fem kontinenter. Dokumentet skall även bli föremål för biskoparna rådslag i oktober. De unga önskar sig alltså en kyrka som tar dem på allvar, som medger sina fel och lever ut tron på ett trovärdigt sätt samt uttalar sig med större kontakt med verkligheten och erbjuder verkligt stöd för ungas vägval. Alltför ofta framstår kyrkan som ”för sträng” och associeras med ”överdriven moralism”, framgår det i dokumenten.

Dessutom är det svårt för unga att acceptera logiken i resonemanget ”så har det alltid varit”. ”Vi behöver en kyrka som är välkomnande och barmhärtig, som sätter värde på sina rötter och sitt arv samt älskar alla, även dem som inte lever i enlighet med vanliga konventioner”, står det. Så skulle kyrkan bli mera trovärdig för flera.

Dokumentet utarbetades av synodens deltagare, bland vilka det även fanns representanter för andra religioner och icke-troende, och med hjälp av ett redaktionsteam. Det består av tre delar. I det första och längsta har man sammanfattat utmaningar och möjligheter som de unga möter. I det andra handlar det om tro och livsval samt om önskan om verklig vägledning. Många unga som ägnade sig åt viktiga livsval satte detta dock inte i samband med tro och Gud. Det är också svårt när unga människor, särskilt kvinnor, ”har svårigheter med att ta aktiv del i kyrkan och att ha ledande befattningar”. Ett långt avsnitt behandlar dessutom sociala medier, som spelar en stor, om än tvetydig, roll för unga människor.

Det är inte bara rådslag bland synoddeltagarna i Rom som har bidragit till utarbetandet av slutdokumentet, utan synpunkter har även inkommit från cirka 15 000 registrerade användare från hela världen på särskilda Facebook-sidor. Dokumentet kommer att utgöra underlag för arbetet vid biskopssynoden i oktober – tillsammans med andra bidrag, till exempel från biskopskonferenser. Till den egentliga synoden, som har som tema ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”, kommer en del ungdomar att inbjudas om åhörare, men utan rösträtt.

Kathpres 2018-03-25