Venezuelas biskopar varnar för röstskolk

Med fyra månader kvar till parlamentsvalet uppmanar Venezuelas biskopar de politiska ledarna att komma på konkreta sätt att vända landet och uppmana medborgarna att bygga Venezuelas framtid, trots de många utmaningarna som måste övervinnas.

I och med att parlamentsval ska hållas den 6 december varnar Venezuelas biskopskonferens för varje form röstskolkande eller ointresse för politiken. Biskoparna har utformat en vädjan där man betonar att uteblivna röster kommer att öka den nuvarande politiska och sociala klyftan och spå på förtvivlan inför framtiden.

I sitt budskap förklarar biskoparna att det är liktydigt med att beröva venezuelanerna möjligheten att försvara sina rättigheter. Trots oegentligheter, är det därför nödvändigt med ett massivt deltagande från befolkningen i omröstningen, ”för att övervinna totalitära frestelser och regeringens utnyttjande av medborgarna”. Därför inbjuds medborgarna att ta ödet i sina egna händer.

”De politiska partierna och rörelserna bör lägga sina egna intressen åt sidan för att främja det gemensamma goda och ställa sig i hela venezuelanska folkets tjänst”, understryker biskoparna som påminner om att vara ”inspirerade av tron på Gud och av människokärlek, som är det enda som leder till fred och broderlig kärlek”.

De venezuelanska biskoparna är medvetna om de svårigheter som deras land står inför och kräver slutligen ”fria, rättvisa och opartiska val” och vill påminna det internationella samfundet om befolkningens lidande, som orsakats av den ekonomiska, politiska och sociala krisen – en kris som ytterligare förvärrats av coranapandemin och som lett till att hälso- och sjukvårdssystemet och övrig samhällsservice kollapsat.

Vatican News 2020-08-12