Biskopssynoden om familjen börjar i dag

I dag, söndagen den 4 oktober, börjar biskopssynoden om familjen. 280 delegater från hela världen samlas i Vatikanen för att tillsammans med påven Franciskus reflektera över den kristna synen på familjen och över familjens roll som förmedlare av den kristna tron till framtida generationer. I anslutning till denna huvuduppgift kommer synoden också att behandla en rad andra frågor som hänger samman med den kristna synen på äktenskap och familjebildning. Man söker efter en inspirerande och realistisk vision för hur man kan leva som kristen familj i dagens värld.

Idén till en synod om familjen lanserade påven Franciskus strax efter att han valdes till påve i mars 2013. Och eftersom frågorna på området är så många och komplicerade beslutade han att det skulle bli en längre process med två större möten i Vatikanen omgärdade av ett brett beredningsarbete både före och efter dessa möten. Det första stora mötet ägde rum i Vatikanen i oktober förra året, och i dag börjar alltså det andra stora mötet, som kommer att pågå under tre veckor, fram till den 25 oktober.

Synoden har nu börjat

Synoden smygstartade redan i går kväll med en bönevigilia på Petersplatsen, men den öppnades officiellt med en mässa ledd av påven Franciskus i Peterskyrkan nu på söndagsförmiddagen. Påvens predikan vid vigilian hittar man här och ett videoklipp med dagens mässa i Peterskyrkan hittar man här 

I sin predikan vid lördagskvällens vigilia varnade påven Franciskus för riskerna med en moraliserande rigorism och han uppmanade delegaterna vid familjesynoden att lyssna på varandra med ett öppet sinne. I sin predikan vid mässan i Peterskyrkan underströk påven äktenskapets oupplösliga natur, samtidigt som han sade att regler är till för människans skull, inte människan för reglernas skull.

Vid själva öppningsakten i Vatikanens audienshall i dag på söndagseftermiddagen hålls öppningsanförandet av kardinalen i Wien, ärkebiskop Christoph Schönborn.

Så fungerar synoden. Biskop från Finland deltar

Deltagarna i synoden är utvalda av de katolska biskopskonferenserna runt om i världen. Från den katolska biskopskonferensen i Norden deltar biskopen av Helsingfors, Teemu Sippo. Dessutom har påven bjudit in experter på olika relevanta områden och 17 gifta par från olika länder i världen. Rösträtt vid synoden har bara de delegater som är biskopar. Av synodens delegater kommer 107 från Europa, 64 från Amerika, 54 från Afrika, 36 från Asien och 9 från Oceanien.

Delegaterna kommer att delas in i 13 olika grupper, där frågorna diskuteras fritt. I aulan kommer däremot varje talare bara att ha tre minuter var till förfogande. De officiella språken är engelska, franska, spanska, italienska och tyska. Synodens arbete koordineras av kardinal Lorenzo Baldisseri som generalsekreterare, som till sin hjälp har en kommission med 9 medlemmar, bland andra kardinal Donald William Wuerl (USA), kardinal Peter Erdö (Ungern), biskop Victor Manuel Fernández (Argentina) och jesuiternas ordensgeneral Adolfo Nicolás.

Diskussionerna på synoden ska leda fram till att man formulerar ett gemensamt slutdokument som delegaterna röstar om den 24 oktober. Dokumentet överlämnas därefter till påven, som sedan använder det som underlag för sina egna kommande beslut. Synoden är alltså enbart ett rådgivande organ, besluten tas sedan av påven.

Här hittar man aktuell information om synoden

Det massmediala intresset för synoden är mycket stort. Men långt ifrån alla som skriver om synoden är särskilt välinformerade om vad som faktiskt händer under synoden. Vill man ha tillgång till de officiella dokumenten och till mer initierade informationer kan man exempelvis leta här:

Här hittar man Instrumentum laboris, det vill säga synodens officiella arbetsunderlag:

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_en.html

Pressmeddelanden och annan information om synoden hittar man på Vatikanens egna hemsidor här:

På engelska:

https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index.htm

På svenska:

https://www.oecumene.radiovaticana.org/SV1/index.asp

Två initierade bloggare som själva finns på plats inne i synodaulan är dessa:

jesuitpater Antonio Spadaro (italienska och engelska):

https://twitter.com/antoniospadaro

jesuitpater Bernd Hagenkord (tyska):

https://blog.radiovatikan.de/

Under synoden i år kommer 50 av de biskopar som är delegater vid synoden att stå till förfogande för intervjuer med journalister, detta för att säkerställa öppenhet och transparens gentemot massmedia. Vid synoden i oktober förra året fanns det en hel del problem i kommunikationerna med massmedierna, och för att undvika en upprepning av det har man denna gång reglerat saken på ett nytt sätt.

Åsikterna bryts mot varandra

Eftersom synodens frågeställningar är viktiga och bitvis mycket kontroversiella och dessutom berör så väldigt många människor är det inte förvånande att diskussionerna inför synoden tidvis förts i ett uppskruvat tonläge. Ett inlägg av det mer skandalomsusade slaget kom så sent som i går, lördag, när en polsk präst som är medarbetare vid Troskongregationen i Rom tillsammans med sin partner vid en presskonferens kom ut som aktivt praktiserande homosexuell. De ville därmed lobba för att synoden ska öppna möjligheten för kyrklig vigsel för samkönade par. Det är dock helt klart att ett sådant förslag inte har någon chans att vinna stöd bland synodens delegater.

De flesta inläggen i debatten inför synoden har förstås framförts på mindre spektakulärt sätt, om än med mycket energi och engagemang. Här kan nämnas exempelvis boken Christ’s New Homeland ­– Africa som nyligen publicerades av elva afrikanska biskopar som är oroade av att kyrkans syn på äktenskap och familj riskerar att undermineras av ett västerländskt sekulärt synsätt. Å andra sidan finns också bidragen från den internationella teologkonferens om familjefrågor som den 28 september – 2 oktober arrangerades i Rom av jesuitpater Antonio Spadaro, chefredaktör för tidskriften La Civiltà Cattolica. Även dessa bidrag kommer att göras offentliga.

Nu är alltså synoden igång och vi får se vad den leder fram till. Men man ska inte glömma att det rör sig om ett rådgivande, inte ett beslutande, organ. Efter synoden har påven den svåra uppgiften att dra slutsatser och att fatta beslut med synodens slutdokument som underlag. Ingen enkel uppgift, inte minst med tanke på att en av påvens allra viktigaste uppgifter är att undvika splittringar och att värna kyrkans enhet.

Ulf Jonsson 2015-10-04

UJ_byline