Konfliktämnen

av BERND HAGENKORD
Frånskilda som gift om sig: att det är ett viktigt tema vet nästan alla som intresserar sig för biskopssynodens frågor. Synoden kommer dock inte att låta sig trängas in i detta enda hörn. Och det handlar inte bara om att undvika just detta. Ingen mindre än påven Franciskus har rett ut vad som är det rätta perspektivet på frågan. Det rör sig inte om ett avvisande utan om ett klargörande. Om denna fråga kan tillåtas bli bara en fråga bland flera andra då ger det också frihet i behandlingen av alla teman. Att frågan står i förgrunden just hos oss [i Europa, övers. anm.] är ju berättigat men globalt är det inte den enda frågan.

Vilka andra ämnen finns det då som också står i fokus på synoden? Vissa av dem är mycket omstridda eller blir allt mer omstridda. Låt mig här ge ett litet och ofullständigt urval.

Lokal och universell

En fråga som kommer att debatteras är förhållandet mellan det lokala och det universella. Kina och Europa, Latinamerika och Indien har olika kulturer och därmed olika problem. Det är uppenbart. Men kyrkan har bara en lära. Hur går det ihop? Ska lokala kyrkor, biskopskonferenser eller konferenser för en viss kontinent kunna formulera egna problemlösningar och, i så fall, på vilken gemensam grund?

Vad som talar för ett sådant upplägg är uppenbart, lokala lösningar på lokala problem. Mot det talar att kyrkan på detta sätt kan få två lösningar på en och samma fråga. I dagens mediala samhälle där händelser i Chile eller New York kan upplevas i realtid även hos oss, är det inte oproblematiskt.

En annan fråga kommer nog att gälla formen för försoningens sakrament. Kyrkan har tre former, den enskilda bikten är den första formen. Man har också tagit upp den tredje formen, det allmänna avlösningen, som hittills varit kopplad till klart definierade villkor. Vissa anser att en utvidgad inbjudan av detta slag kan dra människor som varit långt borta från sakramenten, tillbaka till kyrkan. Åtminstone skulle det ge nya möjligheter. Vad har nu detta med familjen att göra? Det handlar om sakrament och hur de kan göras tillgängliga. Äktenskapet skall ju inte bara förstås sociologiskt utan också som sakrament. Hur kan man alltså stärka kyrkans sakramentala liv? Denna debatt visar på en möjlig väg men det är inte alla som tycker att den är bra.

Genus och Väst

Sedan finns det frågor som kommer att bli svåra att svälja för europeerna: det talas som en självklarhet om „Väst“ som något som är individualistiskt, som tillber friheten och som vänt sig bort från tron. Hit hör också debatten om genusteorin som i delar av världen uppfattas som farlig för samhället. Det uppfattas som att man kan bli påprackad en samhällsmodell via medierna och via lagstiftningen. Hur man ska hantera detta komplexa tema på synoden blir ingen lätt sak.

Vänder man på denna fråga hamnar man i nästa debatt: hur kan man upptäcka det positiva i olika kulturer? Europeer pekar alltid på att deras kontinent genomgått en historisk utveckling som kännetecknats av frihet, och att det haft viktiga och goda resultat som också varit fruktbara för tron och kyrkan. Familjen är inte bara något som är i kris, man måste lära sig att läsa ut det goda och positiva i föränderliga situationer.

Positivt eller negativt synsätt?

Bakom rubriken ligger också frågan om man agerar defensivt och återupptäcker gamla vägar eller om synoden formulerar positiva, nya vägar. Att återupprepa det gamla i ny språkdräkt och agera profetiskt gentemot världen av idag, eller upptäcka Guds vägar i det nya? Att rekonstruera vad familj är och borde vara från det förgångna eller att upptäcka nytt? Att bara peka på påven och citera honom räcker inte, synoden måste finna och formulera sin egen väg.

Och just i detta visar sig kanske redan nu den stora gemensamheten på synoden. Alla arbetsgrupper som jag besökt fokuserar inte bara på det man kan beklaga utan letar efter det positiva som kyrkan kan säga, bidra med och förkunna. Och det är, trots alla konfliktfyllda ämnen, en bra början.

Jag kommer att hålla er uppdaterade.

Bernd Hagenkord, Radio Vatikan Blog, 2015-10-07
Hagenkord är jesuitpater från Tyskland, bosatt i Rom och chef för Vatikanradions tyska redaktion.
Länk till inlägget på tyska finns här