Österrikes katoliker efterlyser en regering värd förtroende

Organisationen ”Katholische Aktion Österreich” vädjar i den aktuella politiska krisen i Österrike till alla ansvariga i politiken i förbundsrepubliken om att säkerställa och återvinna medborgarnas förtroende för demokratin och republikens institutioner. ”Vi behöver först och främst en övergångsregering som såväl nationellt som internationellt är värd förtroende” krävde vicepresidenten i KAÖ Amin Haiderer på måndagen i en intervju. ”Det är högst väsentligt att den exekutiva makten och rättsväsendet är i stånd att fullgöra de åligganden som lagstiftningen förutsätter – utan några som helst snedblickar på möjligt politiskt inflytande”.

”Fastän de ansvariga inom alla partier redan ser sig som inne i en valrörelse, förväntar sig medborgarna i landet med all rätt att landets statspolitiska intresse skall sättas i första rummet, inte partpolitiska särintressen och valkamptaktik”, deklarerade Haiderer. Å ”Katholische Aktion Österreichs” vägnar vädjade han till alla förbundsdagsledamöter att i den nuvarande situationen vara särskilt medvetna om sitt ansvar ”och inte – som tyvärr ofta varit fallet, ägna sig åt ’krafternas fria spel’ och dela ut ofärdiga skänker i förväg”.

Enligt vicepresidenten avslöjar den nuvarande krisen varthän det leder när man inte från alla sidor konsekvent motverkar det politiska språkets och kulturens förråande, utan från en del politiskt håll till och med uppmuntrar det eller tolererar det i tystnad. ”Den som ifrågasätter och nedvärderar människovärdet och de mänskliga rättigheterna och godtar att man i svepande, populistiska ordalag yttrar sig om hela befolkningsgrupper, torde uppenbarligen också vara beredd att förvränga rätten till sin egen fördel även inom andra områden”, fastslog Haiderer.

Beträffande den förestående valrörelsen förväntar sig KAO ”att den förs med rent spel och att inga smutskastningsmetoder kommer till användning”. Det skulle enligt Haiderer utgöra ett viktigt bidrag till att motverka det växande politikerföraktet.

Professorn i pastoralteologi, Paul Zulehner, andlig rådgivare för KAO, underströk att ”allt måste göras för återskapa förtroendet för politiken”. […] Idag har den hos många människor oförtjänt dåligt rykte. ”Detta är inte bra, för inget samhälle kan vidmakthålla frihet, rättvisa och fred utan kompetent politisk ledning”. Goda politiker är alltid en del av ”eliten”; de har utbildning och erfarenhet, har människornas öra och modet att överskrida parti- och nationsgränsen till största möjliga väl för så många som möjligt.

Det är legitimt om politiker vill komma till makten. Att utöva makt är politikers plikt, för utan den har politiken ingen mening. ”Maktutövning måste underkasta sig etiska principer och makten tjänar det gemensamma bästa såväl inom det egna landet som i ökande utsträckning i Europa och världsgemenskapen”. Före ett val är goda politiker partipolitiker, efter ett val skall de vara statspolitiker.
Politiken behöver inte bara etiska mål, utan etiskt acceptabla metoder, enligt Zulehner. ”Det är oacceptabelt om våld, girighet och lögner smyger sig in i politiken. Eller med andra ord, terror (av olika slag), finansiell girighet och korruption”.

Kathpress 2019-05-21