Övergrepp och inkludering i fokus

När den pågående biskopssynoden om ungdomar nu går in i sin avslutande vecka konstaterade biskoparna vid en presskonferens den 20 oktober att de pågående avslöjandena om övergrepp i kyrkliga miljöer har varit ett konstant samtalsämne sedan synodens första dag. Biskoparna lyfte även frågor om ungdomars sexualitet och vad det innebär att välkomna alla.

I många av de stift som nu drabbas av avslöjanden ligger de flesta av fallen flera decennier bakåt i tiden, och strategier finns på plats för att motverka nya övergrepp. Det är därför inte själva övergreppen som har fokuserats, utan ansvarsfrågan. Kardinal Blaise Cupich, ärkebiskop i Chicago, konstaterade att det som unga människor efterfrågar är ansvar och transparens, och att ingen kommer undan ansvar för vare sig handling eller underlåtelse.

De smågrupper, indelade efter språktillhörighet, som diskuterar synodens arbetsdokument Instrumentum laboris, har nu presenterat sina synpunkter på dokumentets tredje del. I den engelskspråkiga grupp som kardinal Cupich leder föreslogs att frågor om könsdysfori/kroppsdysfori (när upplevelsen av den egna kroppen inte stämmer med hur den ser ut, till exempel avseende könstillhörighet) och samkönad attraktion får ett eget avsnitt i synodens slutdokument. Sektionen föreslås ge ”pastoral vägledning som följer relevanta delar av Katolska kyrkans katekes”.

Kardinal Cupich menar att hela slutdokumentet blir relevant för alla, men att det också är viktigt att alla tydligt inkluderas. Han hänvisade också explicit till den så kallade John Jay-rapporten, som jämte annan forskning visar att det inte är homosexualitet som ligger bakom att präster begår sexuella övergrepp, utan en lång rad olika omständigheter.

Flera biskopar har lyft behovet av att möta människor där de är. Den som inte uppfattar sig som välkommen i kyrkan kommer inte att höra evangeliet. Ärkebiskop Peter Comensoli av Melbourne uttryckte det: ”Vi är också syndare som är kallade att leva vid korsets fot. Så, genom att välkomna, att ta emot och att ingå vänskap med Kristus, bär vi våra liv till korsets fot. Det gäller varje enskild människa.” När han talar med vänner som brottas med sin sexualitet talar han med dem ”i Kristi vänskap, som sig bör. Och som en vän kan jag säga ’hur vandrar vi tillsammans vid korsets fot?’”

Som svar på den kritik vissa har framfört innan synoden inleddes, att Instrumentum laboris i alltför hög grad talade om sociologi snarare än teologi, sade ärkebiskop Comensoli att han sett en vändning under den senaste veckan bort från det rent sociologiska och närmare ett införlivande av läran, teologin, Skriften och helgonen.

Red. 2018-10-22

Källa: Catholic News agency, via länken här