Religionsfriheten står över enskilda lagar anser majoritet av amerikaner

Religionsfriheten fortsätter ha en stark ställning bland de flesta amerikaner, visar en ny opinionsundersökning.

”Oavsett partisympati omfamnar en majoritet av amerikanerna religionsfriheten och avvisar helt riktigt uppfattningen att den skulle vara något negativt. Det finns ett överväldigande stöd i USA för skyddet av vår första frihet, rätten att fritt utöva sin religion”, sade, vid presentationen i måndags, Carl Anderson, högste företrädare för den katolska lekmanna- och välgörenhetsorganisationen Knights of Columbus med nära två miljoner medlemmar över hela världen, vilken har beställt undersökningen av det välrenommerade amerikanska opinionsinstitutet ”Marist Poll/MIPO”.

Undersökningen genomfördes bland 2 729 slumpmässigt utvalda vuxna invånare fördelade över hela USA under december 2016. Felmarginalen uppges vara plus/minus 1,9 procentenheter.

Nära 90 procent av respondenterna instämde i att skyddet av religionsfriheten är en prioriterad offentlig uppgift. Av dessa beskrev 57 procent det som en ”omedelbar prioritering” och ytterligare 32 procent instämde i att uppgiften är ”viktig”.

65 procent av respondenterna instämde i påståendet att religionsfriheten har företräde om den skulle stå i konflikt med enskilda lagar, medan bara 25 procent tog avstånd från det. När siffrorna bröts ner på partisympati visade sig 74 procent av republikanerna, 63 procent av de oberoende och 60 procent av demokraterna instämma i att religionsfriheten har företräde i en konflikt med lagstiftningen.

Undersökningen frågade också om allmänhetens inställning till framtida utnämningar till Högsta domstolen [som bland annat tolkar vad som är förenligt och inte med USA:s konstitution i händelse av konflikter rörande enskilda lagar – övers. anm.]. 80 procent av alla respondenter instämde i att det är en ”omedelbar” eller ”viktig” prioritering att utse domare i Högsta domstolen som tolkar den amerikanska konstitutionen utifrån vad som ursprungligen avsågs med dess formuleringar och inte utifrån vad domarna tycker att formuleringarna borde betyda i dag.

Catholic News Agency, 2017-01-09