Troskongregationen säger nej till välsignelse av samkönade partnerskap

Den katolska kyrkan har ingen fullmakt att välsigna förbindelser mellan människor av samma kön. Det konstaterar Troskongregationen i en tyskspråkig skrivelse i form av ett svar på en fråga (ett s.k. dubium), som offentliggjordes i måndags. Visserligen uppskattar Troskongregationen när det gäller sådana projekt och förslag om en välsignelse av samkönade par den ”uppriktiga viljan” att ”ta emot homosexuella personer, för att följa med dem och erbjuda dem sätt att växa i tron”. Men då förbindelser mellan homosexuella par inte motsvarar Guds vilja, kan dessa förbindelser inte välsignas.

Välsignelser, så heter det i den tvåsidiga förklaringen, tillhör de kyrkliga sakramentalierna. Men dessa hade krävt ”bortsett från den rätta avsikten hos dem som tar del i dessa” att ”den verklighet som ska välsignas är objektiv och på grund av detta är positivt anpassad till att ta emot och uttrycka nåden”. Till detta hör att den står ”till tjänst i Guds avsikter”, ”som finns inskrivna i skapelsen och fullständigt har uppenbarats av Kristus”.

Därför är det enligt beslutet ”inte tillåtet att välsigna relationer eller ens stabila partnerskap, som inbegriper en sexuell praxis utanför äktenskapet (dvs. utanför den oupplösliga föreningen av en man och en kvinna)”. Påven Franciskus har godkänt detta svar, heter det i slutet av dokumentet, som är undertecknat av Troskongregationens prefekt, kardinal Luis Ladaria och dess sekreterare, ärkebiskop Giacomo Morandi.

Alla de ytterst positiva element inom samkönade partnerskap – ”som i sig betraktade likväl går att uppskatta och framhålla” – rättfärdigar dock inte någon välsignelse. Det gäller också, därför att sådana välsignelser skulle kunna uppfattas som en ”imitation” eller ”analog referens till den äktenskapliga välsignelsen”.

Likväl, heter det vidare, är det inte uteslutet ”att enskilda personer med homosexuell läggning kan välsignas”, som har uttryckt sin vilja att leva i trohet mot Guds vilja. ”Den kristna gemenskapen och de andliga herdarna har uppmanats att ta emot människor med homosexuell läggning med respekt och värdighet”, konstaterar Troskongregationens skrivelse och hänvisar till Katolska kyrkans katekes. Men ”varje välsignelseform, som tenderar att erkänna deras förbindelser” förklaras som otillåten.

Kathpress 2021-03-15

Detta är en nyhetstext.