Vatikanen avvisar krav från FN på ändringar i kyrkorätten

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolen har avvisat en uppmaning från Förenta Nationernas kommitté om barnens rättigheter om ändringar i kanoniska lagen och har formellt kritiserat gruppen för ”grav missuppfattning av Heliga stolens suveränitet”, vilket skedde den 26 september i form av en kommentar till kommitténs så kallade slutgiltiga iakttagelser.

Kommittén hade i januari diskuterat den skriftliga rapport Heliga stolen hade ingivit till kommittén om barnens rättigheter i dess egenskap av en av de stater som skrivit under Barnkonventionen. Efter en utfrågning den 16 januari utfärdade FN-kommittén den rapport som Heliga stolen yttrade sig över den 26 september. Heliga stolen hävdar att dess förpliktelser i enlighet med Barnkonventionen gäller Vatikanstaten som suverän stat och att dessa inte berör dess interna relationer med biskopsstift och religiösa ordnar runt om i världen.

”I enlighet med internationell rätt är Heliga stolen medveten om att en implementering av konventionen i andra staters territorium skulle kunna utgöra en överträdelse av principen om att inte intervenera i andra staters inre angelägenheter”, heter det i svaret. I det underströks vidare att ”Heliga stolen inte kan ratificera ett fördrag å varje enskild katoliks vägnar i hela världen och har följaktligen inte någon förpliktelse att implementera sagda konvention inom andra staters territorier å katolikernas vägnar”.

Kommitténs rapport publicerades den 7 februari och verkade syfta till att tvinga kyrkan ändra sin lära om den mänskliga sexualiteten. I den står till exempel att man ”beklagar att den Heliga Stolen fortsätter att betona och framhäva den komplementära jämställdheten mellan mäns och kvinnors värdighet” och uppmanade Heliga stolen att ”ompröva sin inställning till abort […] och att definiera de omständigheter under vilka abort skulle kunna tillåtas”. Vidare uppmanade man Heliga stolen att ”avlägsna stereotypa genusdefinitioner från läroböckerna i katolska skolor […] som skulle kunna begränsa tillvaratagandet av begåvningar och talanger hos pojkar och flickor och därmed underminera deras utbildningsmässiga valmöjligheter i livet”.

Kommittén uttryckte också sitt ”bekymmer över Heliga stolens tidigare uttalanden och deklarationer rörande homosexualitet, som bidrar till social stigmatisering och våld mot lesbiska, homosexuella, bisexuella och trans-könade barn och tonåringar, som växer upp hos föräldrar av samma kön”.

Heliga stolen hävdar att alla dessa kritiska synpunkter går vida utöver lydelsen i Barnkonventionens texter och noterade att man är ”oroad över bristen på respekt för fördragstexten, som noga dragits upp av staterna i fråga, inklusive Heliga stolen”. Enligt Heliga stolen har kommittén initierat ”ett klart och öppet åsidosättande av den vedertagna innebörden i konventionens krav, när man i sina slutgiltiga iakttagelser förespråkar abort”.

I sitt svar vände sig Vatikanen mot kommitténs främjande av ”olika former av familj” som en principfråga, ”fastän detta uttryck inte förekommer i fördragstexten, eller definieras”. Inte heller ordet ”genus” förekommer i konventionstexten och ”uppenbarligen används i syfte att utvidga den ideologiska plattformen”, enligt Heliga stolen.

Slutligen fastslog den Heliga Stolen att många av rekommendationerna ”också skulle kunna kritiseras med avseende på religionsfriheten, särskilt i vad avser religiösa kommuniteters autonomi och deras rätt att uttrycka sin lära och offentligt visa sin tro och sitt gudstjänstfirande.

I svaret som lämnades den 26 september konstaterade Heliga stolen att den dokumentation man lämnat till kommittén bedömts med partiskhet av den och att ”de avslutande anmärkningarna innehåller felaktiga påståenden, som både saknar grund och bevisunderlag”, medan ”annat material som ingetts av Heliga stolen, särskilt när det gäller skyddet av barn, avvisats och ignorerats”.

Andrea Galiarducci, National Catholic Register, 2014-09-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Heliga stolen har avvisat en uppmaning från Förenta Nationernas kommitté om barnens rättigheter om ändringar i kanoniska lagen och har formellt kritiserat gruppen för ”grav missuppfattning av Heliga stolens suveränitet”, vilket skedde den 26 september i form av en kommentar till kommitténs så kallade slutgiltiga iakttagelser.

Kommittén hade i januari diskuterat den skriftliga rapport Heliga stolen hade ingivit till kommittén om barnens rättigheter i dess egenskap av en av de stater som skrivit under Barnkonventionen. Efter en utfrågning den 16 januari utfärdade FN-kommittén den rapport som Heliga stolen yttrade sig över den 26 september. Heliga stolen hävdar att dess förpliktelser i enlighet med Barnkonventionen gäller Vatikanstaten som suverän stat och att dessa inte berör dess interna relationer med biskopsstift och religiösa ordnar runt om i världen.

”I enlighet med internationell rätt är Heliga stolen medveten om att en implementering av konventionen i andra staters territorium skulle kunna utgöra en överträdelse av principen om att inte intervenera i andra staters inre angelägenheter”, heter det i svaret. I det underströks vidare att ”Heliga stolen inte kan ratificera ett fördrag å varje enskild katoliks vägnar i hela världen och har följaktligen inte någon förpliktelse att implementera sagda konvention inom andra staters territorier å katolikernas vägnar”.

Kommitténs rapport publicerades den 7 februari och verkade syfta till att tvinga kyrkan ändra sin lära om den mänskliga sexualiteten. I den står till exempel att man ”beklagar att den Heliga Stolen fortsätter att betona och framhäva den komplementära jämställdheten mellan mäns och kvinnors värdighet” och uppmanade Heliga stolen att ”ompröva sin inställning till abort […] och att definiera de omständigheter under vilka abort skulle kunna tillåtas”. Vidare uppmanade man Heliga stolen att ”avlägsna stereotypa genusdefinitioner från läroböckerna i katolska skolor […] som skulle kunna begränsa tillvaratagandet av begåvningar och talanger hos pojkar och flickor och därmed underminera deras utbildningsmässiga valmöjligheter i livet”.

Kommittén uttryckte också sitt ”bekymmer över Heliga stolens tidigare uttalanden och deklarationer rörande homosexualitet, som bidrar till social stigmatisering och våld mot lesbiska, homosexuella, bisexuella och trans-könade barn och tonåringar, som växer upp hos föräldrar av samma kön”.

Heliga stolen hävdar att alla dessa kritiska synpunkter går vida utöver lydelsen i Barnkonventionens texter och noterade att man är ”oroad över bristen på respekt för fördragstexten, som noga dragits upp av staterna i fråga, inklusive Heliga stolen”. Enligt Heliga stolen har kommittén initierat ”ett klart och öppet åsidosättande av den vedertagna innebörden i konventionens krav, när man i sina slutgiltiga iakttagelser förespråkar abort”.

I sitt svar vände sig Vatikanen mot kommitténs främjande av ”olika former av familj” som en principfråga, ”fastän detta uttryck inte förekommer i fördragstexten, eller definieras”. Inte heller ordet ”genus” förekommer i konventionstexten och ”uppenbarligen används i syfte att utvidga den ideologiska plattformen”, enligt Heliga stolen.

Slutligen fastslog den Heliga Stolen att många av rekommendationerna ”också skulle kunna kritiseras med avseende på religionsfriheten, särskilt i vad avser religiösa kommuniteters autonomi och deras rätt att uttrycka sin lära och offentligt visa sin tro och sitt gudstjänstfirande.

I svaret som lämnades den 26 september konstaterade Heliga stolen att den dokumentation man lämnat till kommittén bedömts med partiskhet av den och att ”de avslutande anmärkningarna innehåller felaktiga påståenden, som både saknar grund och bevisunderlag”, medan ”annat material som ingetts av Heliga stolen, särskilt när det gäller skyddet av barn, avvisats och ignorerats”.

Andrea Galiarducci, National Catholic Register, 2014-09-30