Vatikanen reformerar den katolska prästutbildningen

Skyddet av minderåriga från sexuella övergrepp ska framöver bli en allt fastare beståndsdel av prästutbildningen i hela världen. Detta tema måste ägnas ”större uppmärksamhet”, heter det i Vatikanens nu aktualiserade riktlinjer för prästbildning (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis), som Osservatore Romano offentliggjorde under torsdagen.

Det är därför viktigt att se till att en prästkandidat ”inte har varit inblandad i något brott eller annat problematiskt beteende i detta avseende”, heter det vidare i dokumentet. Vatikanen uppmanar biskoparna att i detta sammanhang vara ”mycket försiktiga” när prästseminarister, som godkänts i andra stift, ber att få bli antagna i deras stift.

Riktlinjerna rekommenderar också kvinnor  att vara närvarande vid seminarierna och universiteten. Förmågan att ha kontakt med kvinnor och samarbeta med dem måste ingå i bedömningen av kandidaterna. Vatikanen räknar också med att kurser i klimatförändringar och miljöförstöring är något som angår präster.

Dokumentet med titeln ”Prästkallelsens gåva” kommer från Kleruskongregationen, som är den myndighet som ansvarar för prästutbildningen. Den hittillsvarande utformningen av riktlinjerna för prästutbildningen är från 1985. Den reviderade versionen måste nu användas av de nationella biskopskonferenserna.

Vatikanen bekräftar att män som är öppet homosexuella eller har ”djupt liggande homosexuella tendenser eller stöder så kallad homosexuell kultur inte kan få tillträde till prästämbetet. Riktlinjerna citerar här ett Vatikandokument från 2005.

När det gäller katolska präster vill Vatikanen att de ska uppmuntras att använda sociala medier. Därigenom bör de kunna bygga upp kontakter och förkunna det kristna budskapet. Men de måste få särskild utbildning i användandet av dessa medier.

Riktlinjerna bekräftar dessutom att beslutet att ge en prästkandidat tillträde till prästämbetet faller inom den lokale biskopens kompetensområde. Men riktlinjerna rekommenderar dock biskoparna uttryckligen att acceptera den bedömning som prästseminariernas ledare gör, eftersom även lokalkyrkorna blir lidande om en biskop struntar i handledarnas omdöme.

Kathpress 2016-12-08