Religionsfriheten får delvis genomslag

av FREDRIK HEIDING
Upsala Nya Tidnings politiske chefredaktör, Håkan Holmberg, har i dag en tänkvärd ledartext om förföljda kristna och behovet av att slå vakt om religionsfriheten (”Tankefel om förföljelse av kristna”). Han ger en sammanfattande redogörelse för årets rapport från Open Doors, avseende 2017, som konstaterar att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Man kan tillägga att förföljelsen av kristna har ökat år efter år de senaste fem åren (läs här).

Holmberg menar att dessa fakta sällan väcker opinion och föreslår att det kan bero på att många – utifrån ett svenskt perspektiv – tror att kristna i vår tid lever under fredliga förhållanden respektive själva har varit grymma kolonisatörer i det förflutna. Fördomar förblindar alltså, om Holmberg har rätt i sina hypoteser. Viss uppmärksamhet har frågan trots allt fått i medierna på senare år. Vi har exempelvis sett hur Ivar Arpi i Svenska Dagbladet och Erik Helmerson på Dagens Nyheter regelbundet har skrivit om såväl förföljelse av kristna som rätten till religionsfrihet.

Holmberg kommenterar rapporten genom att tydligt försvara allas rätt till religionsutövning. Han slår fast att: ”Religionsfriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna” och hävdar reservationslöst: ”Rätten att tro och fritt utöva en religion kan inte graderas. Den måste gälla lika för alla.”

Ledartexten är ett mycket välkommet inlägg i debatten om religionsförföljelse och religionsfrihet, i synnerhet från liberalt håll, där det ibland förekommer åsikter som inte visar någon större förståelse för den grundläggande rätten till religionsfrihet. Rätten till religionsfrihet får allt större genomslag i svensk samhällsdebatt, kan man konstatera.

Samtidigt får vi inte glömma bort att religionsfriheten inte är fullständigt självklar i Sverige, låt vara att den inte är allvarligt hotad genomgående. Man bör till exempel erinra sig att judar känner sig och är hotade i Sverige. För det andra naggas religionsfriheten i kanten när politiska förslag på senare tid strävat efter att från statligt håll reglera vigselrätten (vad som menas med äktenskap) i samfunden respektive begränsa nyetableringen eller rentav helt förbjuda konfessionella friskolor.

Fredrik Heiding 2018-01-12

Håkan Holmbergs ledartext kan läsas här via denna länk