Biskopssynoden om nyevangelisering inledd

Med en uppmaning till att återuppväcka den kristna tron i det sekulariserade samhället inledde påven Benedictus XVI på söndagen den 13:e ordinarie biskopssynoden. Det är kyrkans uppgift att på nytt förmedla glädjen i tron, hoppet och kärleken till de troende som blivit likgiltiga, sade han vid en stor mässa på Petersplatsen.

Till och med den 28 oktober kommer 400 synoddeltagare, varav 262 kardinaler, patriarker och biskopar liksom 140 experter, observatörer och gäster att överlägga om strategier för nyevangelisering. Den antalsmässigt största synoden har temat ”Nyevangeliseringen för överlämnandet av den kristna tron”.

Under tre veckor kommer deltagare från alla biskopskonferenser att diskutera hur kyrkan ska kunna motverka den utbredda troströttheten, främlingskapet och uttåget av katoliker samt tillbakagången av religiös praxis. Det handlar här mindre om frågor om mission bland icke-troende, utan synoddeltagarna riktar blicken mot de kristna länderna i väst, där människorna alltmer fjärmar sig från kyrkan.

Kyrkomötet hoppas få speciella impulser från två stora jubileer: öppnandet av Andra Vatikankonciliet för 50 år sedan och 20-årsjubileet av offentliggörandet av kardinal Schönborns resultat av sitt fem år långa arbete med att sammanställa Katolska kyrkans katekes.

I många lokalkyrkor upplever man i dag en försvagning av troslivet, antalet gudstjänstbesök minskar liksom även antalet präster, enligt biskoparnas analys, som synoddeltagarna fått ta del av. Erkännandet av läroämbetets auktoritet avtar, kyrkotillhörigheten blir alltmer privatiserad samtidigt som det råder ett kyrkofientligt klimat. Dessutom kommer överlämnandet av den egna tron till den nästkommande generationen alltmer i skymundan.

Vid nyevangeliseringen handlar det inte om ett ”nytt evangelium”, enligt synodunderlaget. Snarare gäller det att hitta ett ”tidsanpassat kristet svar på människors och befolkningars behov utifrån dagens kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar”. För detta måste kyrkan ”tolka nya scenarier”, som har uppkommit under de senaste decennierna. Därför har synoddeltagarna riktat blicken mot den långvariga sekulariseringen, som i dag mindre tar sig uttryck i ett direkt förnekande av Gud utan snarare i en mentalitet som utesluter Gud från det mänskliga livet.

Vidare måste kyrkan räkna med migrationsfenomenet. Mötena och blandningen av kulturer gynnar ett ”sönderfall av referenspunkterna för livet, för värderingarna och för ansvaret”. I detta klimat av extrem flyktighet blir det allt mindre plats för stora traditioner som religion.

Johannes Schidelko/Kathpress 2012-10-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med en uppmaning till att återuppväcka den kristna tron i det sekulariserade samhället inledde påven Benedictus XVI på söndagen den 13:e ordinarie biskopssynoden. Det är kyrkans uppgift att på nytt förmedla glädjen i tron, hoppet och kärleken till de troende som blivit likgiltiga, sade han vid en stor mässa på Petersplatsen.

Till och med den 28 oktober kommer 400 synoddeltagare, varav 262 kardinaler, patriarker och biskopar liksom 140 experter, observatörer och gäster att överlägga om strategier för nyevangelisering. Den antalsmässigt största synoden har temat ”Nyevangeliseringen för överlämnandet av den kristna tron”.

Under tre veckor kommer deltagare från alla biskopskonferenser att diskutera hur kyrkan ska kunna motverka den utbredda troströttheten, främlingskapet och uttåget av katoliker samt tillbakagången av religiös praxis. Det handlar här mindre om frågor om mission bland icke-troende, utan synoddeltagarna riktar blicken mot de kristna länderna i väst, där människorna alltmer fjärmar sig från kyrkan.

Kyrkomötet hoppas få speciella impulser från två stora jubileer: öppnandet av Andra Vatikankonciliet för 50 år sedan och 20-årsjubileet av offentliggörandet av kardinal Schönborns resultat av sitt fem år långa arbete med att sammanställa Katolska kyrkans katekes.

I många lokalkyrkor upplever man i dag en försvagning av troslivet, antalet gudstjänstbesök minskar liksom även antalet präster, enligt biskoparnas analys, som synoddeltagarna fått ta del av. Erkännandet av läroämbetets auktoritet avtar, kyrkotillhörigheten blir alltmer privatiserad samtidigt som det råder ett kyrkofientligt klimat. Dessutom kommer överlämnandet av den egna tron till den nästkommande generationen alltmer i skymundan.

Vid nyevangeliseringen handlar det inte om ett ”nytt evangelium”, enligt synodunderlaget. Snarare gäller det att hitta ett ”tidsanpassat kristet svar på människors och befolkningars behov utifrån dagens kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar”. För detta måste kyrkan ”tolka nya scenarier”, som har uppkommit under de senaste decennierna. Därför har synoddeltagarna riktat blicken mot den långvariga sekulariseringen, som i dag mindre tar sig uttryck i ett direkt förnekande av Gud utan snarare i en mentalitet som utesluter Gud från det mänskliga livet.

Vidare måste kyrkan räkna med migrationsfenomenet. Mötena och blandningen av kulturer gynnar ett ”sönderfall av referenspunkterna för livet, för värderingarna och för ansvaret”. I detta klimat av extrem flyktighet blir det allt mindre plats för stora traditioner som religion.

Johannes Schidelko/Kathpress 2012-10-07