Konstituerande mötet i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga

Medlemmarna i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga avhöll sitt konstituerande sammanträde den 1–3 maj i Domus Santa Marta i Vatikanen. Som tidigare meddelats var mötets syfte att utarbeta rekommendationer till den Helige fadern beträffande kommissionens funktion och för att föreslå inval av ytterligare medlemmar från olika delar av världen.

Följande medlemmar deltog i mötet: Catherine Bonnet (Frankrike), Marie Collins (Irland), Sheila Baroness Hollins (Storbritannien), kapucinpater och kardinal Seán Patrick O’Malley (USA), Claudio Papale (Italien), Hann Suchocka (Polen), jesuitpater Humberto Miguel Yañez (Argentina) och jesuitpater Hans Zollner (Tyskland).

Vid slutet av mötet, under en genomgång vid Heliga stolens presscenter, gjordes följande uttalande å kommissionens vägnar:

”När vi börjar vårt arbete tillsammans vill vi av hjärtat uttrycka vår solidaritet med alla offer och med dem som överlevt sexuella övergrepp som barn och unga vuxna och för att redan från begynnelsen i vårt arbete ådagalägga detta, har vi fastställt som princip att det primärt är i barnets och den sårbare vuxnes intresse som våra beslut fattas.

Under våra möten har var och en av oss kunnat dela med sig av tankar och erfarenheter och vår målsättning rörande arbetet i denna påvliga kommission. Som ett svar på den Helige faderns begäran, har diskussionerna fokuserat på kommissionens natur och syfte, samt på att utöka medlemskapet till att omfatta representanter för andra geografiska områden och annan expertkunskap. Våra samtal inkluderade många förslag till hur kommissionen skulle kunna samverka med experter inom olika fält när det gäller att skydda barn och unga vuxna. Vi har också träffat representanter för den romerska kurian angående framtida samarbetsområden, inklusive Statssekretariatet, Troskongregationen, kongregationen för prästerskapet, Vatikanens presscenter och Vatikanens gendarmeri.

I egenskap av rådgivande kommission för den Helige fadern kommer vi att delge påven Franciskus resultatet av vårt arbete. Med tiden kommer vi att framlägga förslag till initiering av lokalt ansvarstagande över hela världen och det ömsesidiga utbytet av bästa praxis syftande till att skydda alla minderåriga, till exempel program för utbildning, bildning och hantering av fall av övergrepp. Vi har också delgivit påven Franciskus hur viktiga vissa områden kommer att bli för oss i vårt framtida arbete. Som särskilt viktigt har vi bedömt säkerställandet av ansvarsskyldigheten i kyrkan, inklusive att utveckla metoder att få till stånd effektiva och transparenta regelverk och procedurer.

Vi kommer att be den Helige fadern att få utfärda statuter, syftande till att mera klart uttrycka kommissionens natur, struktur, verksamhet och målsättning. Det står klart att kommissionen till exempel inte kommer att befatta sig med individuella fall av övergrepp, men vi kan rekommendera olika principer för att säkerställa ansvarsskyldighet och bästa sättet att hantera sådana fall. I förslaget till statuter planerar vi att ta fram specifika åtgärder rörande vikten av att höja medvetenheten hos alla människor beträffande följderna av sexuella övergrepp och de förödande konsekvenser det får när ingen lyssnar, inte rapporterar misstankar och underlåter att stödja offer, överlevare och deras familjer.

I takt med att vi katoliker gör våra församlingar, skolor och institutioner trygga för alla barn, vill vi samverka med alla människor av god vilja i vår strävan att tillförsäkra barn och unga vuxna skydd mot övergrepp. Vi ber om förböner från alla dem som önskar stödja kommissionens arbete.”

Uttalande från Heliga stolens presscenter efter det konstituerande mötet i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga 2014-05-03