Påven manar till barmhärtighet i annulleringsprocesser

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande till juristerna i äktenskapsdomstolen, den så kallade Rota romana, manade påven Franciskus till större barmhärtighet i handläggningen av annulleringsansökningar: ”Glöm inte i ert arbete att ni är herdar”. En kyrkorättslig jurist måste agera som en ”god herde” för de troende, en som ömmar för ”de förlorade fåren”. Bakom varje annulleringsfall finns det personer som väntar sig rättvisa.

Han framhöll vidare att kyrkorätt och själavård inte står i motsats till varandra. Båda syftar till de troendes väl och uppbyggnaden av en kristen gemenskap. Domstolen, som har sitt hemvist i Vatikanen, är den näst högsta instansen i kyrkan och ansvarar framför allt för fall rörande äktenskap. Juristerna är förpliktade att verka för sanning och rättvisa, fortsatte påven. I sin opartiskhet får de inte försumma att visa en själasörjares finkänslighet och mänsklighet. En kyrklig jurists ämbetsrum skall vara som ett socialkontor. Domarna får inte nöja sig med bara en ytlig kännedom om bakgrunden till en ansökan, utan måste samvetsgrant sätta sig in i varje enskilt fall.

Under de senaste månaderna har även höga företrädare för Vatikanen antytt behovet av lättnader i annulleringsproceduren i syfte att möjliggöra för vissa frånskilda som gift om sig att få tillträde till sakramenten. I Vatikanens frågeformulär rörande familjeliv, äktenskap och sexualliv, som sänts ut som en förberedelse inför biskopssynoden i oktober, finns det en fråga som gäller huruvida en ”uppsnabbning” av annulleringsproceduren skulle kunna tänkas vara till hjälp.

Under 2013 annullerades flera äktenskap än under åren dessförinnan, enligt domstolens dekanus Pio Vito Pinto, vid sammanträffandet med påven. Trenden att antalet negativa utslag översteg de positiva har nu blivit det omvända. Antalet avslutade processer översteg antalet 2012 med cirka fyrahundra fall, mer än en fördubbling jämfört med åren dessförinnan.

Den kanoniska rätten beaktar vissa bestämda kriterier för att fastställa om det föreligger möjlighet att upplösa ett äktenskap. Till skillnad från en civilrättslig skilsmässoprocess måste man fastställa att äktenskapets karaktär av Sakrament aldrig förelegat i det enskilda fallet. En förutsättning för detta är att det går att bevisa avsaknad av vilja att fullborda äktenskapet. Som bevekelsegrunder räknas ovilja att ha barn eller ett grundläggande avståndstagande från äktenskapets oupplöslighet.

Rota romana är den högsta instansen när det gäller annulleringsprocesser. De flesta processer äger rum på stiftsnivå. Vatikanen undersöker för närvarande möjligheten att påskynda proceduren för fall som i såväl Rota romana som i många länder dragit ut på tiden.

Kathpress 2014-01-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande till juristerna i äktenskapsdomstolen, den så kallade Rota romana, manade påven Franciskus till större barmhärtighet i handläggningen av annulleringsansökningar: ”Glöm inte i ert arbete att ni är herdar”. En kyrkorättslig jurist måste agera som en ”god herde” för de troende, en som ömmar för ”de förlorade fåren”. Bakom varje annulleringsfall finns det personer som väntar sig rättvisa.

Han framhöll vidare att kyrkorätt och själavård inte står i motsats till varandra. Båda syftar till de troendes väl och uppbyggnaden av en kristen gemenskap. Domstolen, som har sitt hemvist i Vatikanen, är den näst högsta instansen i kyrkan och ansvarar framför allt för fall rörande äktenskap. Juristerna är förpliktade att verka för sanning och rättvisa, fortsatte påven. I sin opartiskhet får de inte försumma att visa en själasörjares finkänslighet och mänsklighet. En kyrklig jurists ämbetsrum skall vara som ett socialkontor. Domarna får inte nöja sig med bara en ytlig kännedom om bakgrunden till en ansökan, utan måste samvetsgrant sätta sig in i varje enskilt fall.

Under de senaste månaderna har även höga företrädare för Vatikanen antytt behovet av lättnader i annulleringsproceduren i syfte att möjliggöra för vissa frånskilda som gift om sig att få tillträde till sakramenten. I Vatikanens frågeformulär rörande familjeliv, äktenskap och sexualliv, som sänts ut som en förberedelse inför biskopssynoden i oktober, finns det en fråga som gäller huruvida en ”uppsnabbning” av annulleringsproceduren skulle kunna tänkas vara till hjälp.

Under 2013 annullerades flera äktenskap än under åren dessförinnan, enligt domstolens dekanus Pio Vito Pinto, vid sammanträffandet med påven. Trenden att antalet negativa utslag översteg de positiva har nu blivit det omvända. Antalet avslutade processer översteg antalet 2012 med cirka fyrahundra fall, mer än en fördubbling jämfört med åren dessförinnan.

Den kanoniska rätten beaktar vissa bestämda kriterier för att fastställa om det föreligger möjlighet att upplösa ett äktenskap. Till skillnad från en civilrättslig skilsmässoprocess måste man fastställa att äktenskapets karaktär av Sakrament aldrig förelegat i det enskilda fallet. En förutsättning för detta är att det går att bevisa avsaknad av vilja att fullborda äktenskapet. Som bevekelsegrunder räknas ovilja att ha barn eller ett grundläggande avståndstagande från äktenskapets oupplöslighet.

Rota romana är den högsta instansen när det gäller annulleringsprocesser. De flesta processer äger rum på stiftsnivå. Vatikanen undersöker för närvarande möjligheten att påskynda proceduren för fall som i såväl Rota romana som i många länder dragit ut på tiden.

Kathpress 2014-01-26