Påven möter offer för sexövergrepp i dag

Påven Franciskus kommer i dag, måndag den 7 juli, att fira mässa tillsammans med och sedan samtala med åtta personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp begångna av katolska präster. Mötet äger rum i påvens residens, Casa Santa Marta, i Rom. Se inslag i Rome Reports, här

Under söndagen den 6 juli hade medlemmarna i Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga ett möte. Påven Franciskus tillsatte denna kommission, under ledning av kardinal Sean O’Malley, den 22 mars i år (se Signums hemsida här). Kommissionen hade ett konstituerande möte den 3 maj i år (se Signums hemsida här)  

Red. 2014-07-07

Mer info här:

Intervju med DN:s Erik Helmerson i SvT: https://www.svt.se/nyheter/varlden/massa-for-pedofiloffer

https://www.dagen.se/nyheter/hedrade-pedofiloffer-med-massa/

Vatikanradions skandinaviska redaktion rapporterar från påvens predikan under mässan i morse:

I sin predikan under morgonmässan i Santa Marta-kapellet på måndagen beskrev påven Franciskus sin djupa smärta inför präster som ”förrådde sitt uppdrag” och begick ”övergrepp mot oskyldiga personer.” 6 övergreppsoffer var närvarande under mässan i Vatikanens gästhhem där de mötte påven Franciskus och fick tillfälle att tala med honom i enrum.

I sin predikan sa påven: ”Det finns ingen plats i kyrkans ämbeten för de som begår dessa övergrepp, och jag förbinder mig att inte tolerera att någon person skadar en minderårig, om de är en präst eller inte. Alla biskopar skall utföra sin pastorala tjänstgöring med största omsorg för att bidra till att främja skyddet av minderåriga och de kommer att ställas till svars.”

”Inför Gud och hans folk uttrycker jag min sorg inför dessa synder och grova brott”, sa påven, ”och jag ber ödmjukt om förlåtelse. Jag ber också om förlåtelse för underlåtenhetssynder som begåtts av del av kyrkans ledare som inte tillräckligt reagerade på familjemedlemmars rapporter om övergrepp, samt från övergreppsoffren själva. Detta ledde till ett ännu större lidande hos dem som utsatts för övergrepp och det hotade andra minderåriga som var i riskzonen.”

Han jämförde präster och biskopar som begår övergrepp med ”en vanhelgande kult” och sa att sådana brott hade ”en giftig effekt” på hopp och tro på Gud.

”En del av er har hållit fast vid tron”, sa han, ”medan för andra har upplevelsen av svek och övergivenhet lett till en försvagning av tron på Gud. Er närvaro här talar om hoppets mirakel, som vinner över det djupaste mörker. Säkerligen är det ett tecken på Guds nåd att vi i dag har möjlighet att möta varandra, att tillbe Gud, att se i varandras ögon och söka försoningens nåd.”

Sex övergreppsoffer – två från Irland, Storbritannien och Tyskland – deltog i mässan. Pater Federico Lombardi SJ sa at påven Franciskus sedan tillbringade 30 minuter med var och en av de sex offren.

Vatikanradion, skandinaviska redaktionen, 2014-07-07